Uyarlama Red Kararına, Tekrar Başvuru Hakkı

5941 Saylı Kanun Yürürlüğe girmesi nedeniyle Uyarlama taleplerine 3167 sayılı çek kanunu daha lehe gerekçesiyle red edilen talepler, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar gerekçe gösterilerek yeniden başvuru yapılabilinecektir. Anayasa mahkemesinin Kararlarına uymak Anayasal Zorunlulıktur. Şimdiye kadar uyarlama yargılaması talebinde bulunmayanlar bu dilekçe ilede başvurabilirler.
Dilekçe örneği Aşağıdadır.

.....ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
(ŞEHİR)
ESAS NO :
KARAR NO :
(Sanık) :
KONUSU : Uyarlama yargılaması yapılarak lehe kanunun uygulanarak durumumun yeniden değerlendirilerek bir karar verilmesidir
İZAHI:
..../..../.20.. tarihinde yukarıda numarası belirtilen dosyaya konu “karşılıksız çek keşide etme” suçundan adli para cezasına mahkum edildim. 5941 sayılı çek kanunun yürürlüğe girmesiyle tarafımdan yapılan uyarlama yargılama talebim 3167 sayılı çek kanunu daha lehe gerekçesiyle red edilmiştir.

         Anayasa Mahkemesi 2.6.2011 Karar Günlü 2009/28 Esas Sayılı 2011/87 Karar Sayılı kararında Çekin muhatap bankaya ibrazında karşılıksız olduğunun anlaşılması halinde banka hamile ibraz tarihi itibarıyla 435 TL kanunen ödeme yapmak zorundadır. 5941 sayılı Çek Kanunu’nda da hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz” denilerek yaptırıma bağlanmıştır. Yeni Yasayla getirilen ve lehe düzenleme şeklinde değerlendirilecek olan en önemli değişiklik sanığa verilecek ceza miktarıyla ilgilidir. 3167 sayılı Yasa’da para cezası çek bedeli iken; yeni Yasa’da bu miktar düşürülmüş ve çekin karşılıksız kalan kısmı ile sınırlandırılmıştır.
Yukarıda anılan önceki ve yeni yasa kuralları göz önüne alındığında, 5941 sayılı Yasa sanık lehine olduğu kararına varılmıştır. Anayasa mahkemesi Kararlarına uymak Anayasal zorunluluktur. Keza Yargıtay 10.C.D. sinin 11.01.2011 Tarih 2010/5764 Esas 2011/235 Karar sayılı içtihatıda aynı doğrultudadır.

NETİCE VE TALEP:
Yukarıda arz olunan nedenlerle:
Uyarlama talebimizin kabulüyle dosyanın yeniden ele alınmasına ve 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu’nun yukarıda açıklanan maddelerinin 5237 sayılı TCK 7. ve 5252 sayılı kanunun 9. maddeleri uyarınca lehime olan hükümlerinin uygulanararak 5941 sayılı yasaya göre uyarlanması talebi sonucunda verilen kararın mahkeme kararı niteliğinde olması nedeniyle esas hükümle birlikte temyiz davasının konusunu oluşturduğunun dikkate alınarak bir karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim..../.../2011
Sanık

Aşağıdaki linkten Anayasa mahkemesi 5941 Sayılı Çek kanunu lehe durum kararını dilekçe ekinde Mahkemeye sununuz.
LİNK: Anayasa Mahkemesi Kararı; Uyarlama Yargılaması Zorunludur.

Kategori: çek yasası Mağdurları, örnek dilekçeler, uyarlama talebi, Anayasa mahkemesi, Yargıtay içtihat, karşılıksız çek, çek yasası, çek kanunu, çek mağduru, çek mağdurları.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder