İcra Dairelerindeki Rüşvet İddialarına Pos Cihazlı Önlem

icra haciz adalat bakanlığı yeni icra iflas kanunuAdalet Bakanlığı, 4 Ocak 2013'te tüm Cumhuriyet savcılıklarına İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin bir yazı gönderdi. Kamuoyunda ‘İcra Dairelerinde rüşvetle işlerin daha hızlı bitirildiği veya öncelik verildiği" iddialarının bulunduğu ve bunun önüne geçebilmek için icra dairelerinde artık nakit ödeme dönemi yapılmaması belirtildi. Adliyelere kasa işlemleri başlığı ile gönderilen yazıyla birlikte 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren icra ve iflas daireleri tarafından yapılacak her türlü taksit ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması kararlaştırıldı. Yazıda, her ne suretle olursa olsun dairede nakit para tahsilatı yapılmaması da vurgulandı.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Hakim Birol Erdem'in imzasını taşıyan yazıda, "Taraflarca yapılacak olan harç, vergi, ihale teminatları dahil her türlü ödemenin, icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan, havale ve internet bankacılığı yoluyla ya da anlaşmalı banka tarafından icra ve iflas dairelerine kurulacak pos cihazı üzerinden yapılması"ifadesi yer aldı.

Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe sokulan bu uygulama sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'nda da uygulamaya geçti. Adliyedeki tüm icra dairelerine 2'şer tane anlaşmalı bankanın pos cihazı konuldu. Ödemeler artık adliyedeki 34 icra dairesinde toplam 68 pos cihazından alınıyor. Bakanlık, nakit para alınmaması sayesinde rüşvet iddialarının önüne geçmeyi planlıyor.

Adalet Bakanlığı mevcut icra ve iflas kanununun yerini alacak yeni icra iflas kanunu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor, oluşturulan bilim komisyonu çalışmalarını tamamladı ve tasarı hazır. Bilim komisyonunda ağırlıklı olarak Banka temsilcileri yer aldı.

Biliniz ki İcra İflas Kanununda bu işi tek takip edenler Bankalar ve temsilcileri varlık şirketleridir. Bankalar, Bilim Komisyonunda; İcra Dairelerini nasıl kendimize uydururuz, buradan nasıl karlı çıkarız, vatandaşı daha ne kadar ezerek alacağımızı tahsil ederiz, Aciz vesikasını yumuşatarak Devleti ne kadar zarara uğratırız, zaten az kazanıyoruz kasamızı daha nasıl doldururuz’un, tahsil edilemeyen alacaklar için Varlık Yönetim Şirketleri gibi nasıl bir ucube daha uydururuz da ne koparırsak kârdır’ın mücadelesi yapmışlardır.. Haktan Hukuktan bahsedenler ise tamamen bu sürecin dışında kalmışlardır.

ADALET BAKANLIĞI'NIN İCRA İFLAS DAİRELERİNE GÖNDERDİĞİ YAZI

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı: 36728904-2013/21                                                                                     04/01/2013
Konu: 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen
           İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması

........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun 5 Temmuz 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış olup anılan Kanunun 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan maddeleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
Bu itibarla;

A. KASA İŞLEMLERİ
1) 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren icra ve iflas daireleri tarafından yapılacak her türlü tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması, Kanunun 9 ve 118 inci maddelerinde sayılan istisnalar dışında, her ne surette olursa olsun dairede nakit para tahsilatı ve reddiyatı yapılmaması,

2) İlgililerce yapılacak olan harç, vergi ve ihale teminatları dâhil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulacak POS cihazı üzerinden yapılmasının sağlanması,

3) Bakanlığımızın, 06/05/2008 tarihli ve 104/1 sayılı "Mahkeme Emanet Paraları İle İcra ve İflâs Dairelerince Tahsil Olunan Paraların Yatırılacağı Bankalar ve İcmal Cetvelleri" konulu Genelgesi uyarınca icra ve iflâs dairelerinde açılan banka hesaplarının;
a) Emanet kasa hesabı
b) Harç ve vergiler hesabı
c) Cezaevi Yapı Harcı hesabı
Olmak üzere birbirinden bağımsız üç ayrı hesap şeklinde isimlendirilmesi, bu şekilde UYAP'a tanımlanması ve internet bankacılığı işlemlerine açılması için bankalarla koordinasyonun sağlanması,

4) Bulundukları mahalde Vakıfbank şubesi bulunmayan icra ve iflâs dairelerince, diğer bankalarda mevcut hesapların muhafaza edilmesi kaydıyla kendilerine en yakın mahaldeki Vakıfbank şubesinde de yukarıdaki maddeler kapsamında internet bankacılığına elverişli hesapların açılması, mevcut hesapların da internet bankacılığına elverişli hale getirilmesi; internet bankacılığına uyumlu hale gelen banka hesapları üzerinden yapılacak olan online havale ve EFT işlemlerinin güvenlik nedeniyle sadece UYAP'a bağlı kurum bilgisayarları ile yapılması,

5) POS cihazları ile yapılacak tahsilatların, icra ve iflas dairesinin hesabına bankaca anında geçirilip geçirilmediğinin banka hesap özetinin kontrolü suretiyle takip edilmesi,

6) POS cihazları vasıtasıyla yapılacak tahsilatların, ilgisine göre POS cihazlarında tanımlı bulunan Harç ve Vergiler, Cezaevi Yapı Harcı veya Emanet Kasa Hesabı menüleri kullanılarak bankada ayrı ayrı tanımlanmış olan ilgili hesaplara aktarılmasının sağlanması,

7) Teknik altyapı tamamlanıncaya kadar, ilgililerin komisyon ücreti ödeme yükümlülüğüne girmemesi ve bu şekilde tahsil edilecek paranın anında icra ve iflâs dairesinin banka hesabına geçebilmesi için POS cihazıyla yapılacak tahsilatlarda yalnızca Vakıfbank'a ait nakit kartı olan DEBİT/ATM kartlarının kullanılması,

8) İlgililerin birkaç dosyaya ilişkin yapacağı ödemeler için POS cihazından tek bir çekim yapılması halinde; tahsil edilecek olan her bir harç ve cezaevi yapı harcı için ayrı ayrı sayman mutemedi alındı makbuzu; diğer ödemeler için de ilgisine göre tahsilat makbuzu düzenlenmesi,

9) POS cihazı kurulumu yapılan icra ve iflâs dairelerinde gün içinde tahsil edilen harçların, Parasal Oranlar ve Limitler Hakkındaki Tebliğ hükümlerine bağlı olmaksızın, aynı gün saat 16:30'da; saat 16:30'dan sonra tahsil edilen harçların ise ertesi iş günü tahsil edilecek miktarla birlikte en geç o gün saat 16:30'da Saymanlık hesabına aktarılması için bankaya elektronik ortamda veya yazılı talimat verilmesi; POS cihazı kurulumu yapılmamış olan icra ve iflâs dairelerinde ise her türlü tahsilat ve ödemelerin halen kullanılmakta olan banka hesapları üzerinden yapılarak söz konusu Tebliğ hükümlerine göre uygulamaya devam edilmesi,

10) 2548 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilen cezaevi yapı harcı hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının 137 sayılı Genelgesi hükümlerine riayet edilmesi,

11) Saymanlık hesabına yapılacak olan harç aktarımlarında gecikme yaşanmaması, yaşanacak gecikmelerin sorumluluk doğurabileceğinin bilinmesi,

12) İcra ve iflâs dairesi tarafından borçluya gönderilecek tüm ödeme veya icra emri ile borç miktarının bildirimine ilişkin diğer tebligatlarda icra ve iflâs dairesine ait emanet kasa hesap numaralarının yazılarak, ödemenin söz konusu hesaba yapılması gerektiğinin ilgililere tebliğ edilmesi,

13) Kanunun yürürlük tarihinden önce başlatılan icra takipleri sonucu yapılan tahsilat reddiyatlarının, alacaklıların bildireceği banka hesabına üç iş günü içerisinde havale, ödeme talimatı veya internet bankacılığı yoluyla aktarılmak suretiyle yapılması,

B. TAKİP İŞLEMLERİ
14) İcra ve İflâs Kanununun 82 nci maddesinde yapılan değişiklik gereğince haczedilmezliğin belirlenmesi hususunda verilecek kararlarda, Yargıtay içtihatlarından istifade edilmesi,

15) Hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların iade ve satış işlemlerinin İcra ve İflâs Kanununun 88/6 ncı maddesi gereğince resen yapılması, bu durumdaki malların yedieminlerin tasarruf ve zilyetliğine terk edilmemesi, bu işlem için gereken masrafların önceden öngörülerek alacaklıdan tahsil edilmesi, masrafın alınmamış olduğu hallerde tebligatların Cumhuriyet başsavcılığının ilgili ödeneğinden karşılanması,

16) Takip masraflarının takdiri ve tahsili sırasında, İcra ve İflâs Kanununun 88 ve 110/3 üncü maddeleri gereğince yapılabilecek işlemlere ait masrafların da dikkate alınması,

17) Haczedilen kıymetli şeylerin muhafazası için zorunluluk bulunması halinde masrafı ilgilisinden tahsil edilmek suretiyle uygun bir banka kasası kiralanması,

18) Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamayacağına ilişkin İcra ve İflâs Kanununun 42 nci maddesinde yapılan değişikliğin gözden kaçırılmaması,

19) Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ait icra emirlerinde, uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususunun da ihtar edilmesi,

20) İcra ve İflas dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ile bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemlerin UYAP ortamında gerçekleştirilmesi,

21) UYAP iş listelerinin, her bir icra ve iflâs dairesi çalışanı tarafından günlük olarak kontrol edilerek mevcut işlerin süresinde tamamlanması,

22) İcra ve iflas dairelerine fizikî olarak verilen veya gönderilen her türlü evrakın, elektronik ortama aktarılarak UYAP'a kaydedilmesi,

23) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanan evrakın, ıslak imzalı evrak ile aynı hükümleri haiz olması nedeniyle, portal üzerinden gönderilen güvenli elektronik imzalı taleplerin dikkate alınarak işleme konulması,

24) UYAP üzerinden yapılan tevzi ve kota tanımlama işlemlerinin usulüne göre yapılması; komisyon kararı olmaksızın adliye için belirlenen tevzi kriterlerinin değiştirilmemesi, tevzi yapan kişinin tevzi yaptırılmak istenen fiziki dosyaları görerek tevzi yapması, tevzii yapılan bu dosyalar için ilgili dosyalar üzerine şerh düşülmesi, birimlerde açılacak takiplerde tevzi yaptıran kişiye ait dosyaların başka kişi, kurum ya da vekil adına açılmamasının sağlanması,

25) Tevzi yaptıran ilgililerin, dosya açmaksızın aynı dosyaları tekrar tevzi yaptırmalarına imkân verilmemesi,

26) İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişiklik gereğince, icra ve ödeme emirlerinde yer alması gereken icra ve iflâs dairesine ait banka hesap bilgileri için, UYAP "Harç ve Kasa'VBankacılık İşlemleri'V'Portal İçin Banka Birim Ekleme" menüsünden "İnternet Emanet Kasa Hesabı" bilgilerinin tanımlanması,

27) Satış ilanlarının elektronik ortamda "esatis.uyap.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden yayınlanarak, ihale katılımcılarının bu site üzerinden elektronik ortamda teklif verebilmesine imkân sağlanması için tüm satış işlemlerinin UYAP üzerinden yapılması,

28) Elektronik teklif sisteminde teminat yatırma ve teminatın iadesi işlemleri de Vakıfbank üzerinden yapılacağından, icra ve iflâs dairelerinin Vakıfbank'ta bulunan vadesiz hesaplarının UYAP'a tanıtılması için, UYAP "Harç ve Kasa'V Banka Hesap İşlemleri'V'Portal İçin Banka Birim Ekleme" menüsünden, banka adının T.Vakıflar Bankası T.A.O, hesap türünün "İnternet Emanet Kasa Hesabı" olarak seçilerek; hesap numarası, IBAN numarası ve şube kodunun girilmesi işlemlerinin 05.01.2013 tarihinden önce tamamlanması,

29) Elektronik ortamda teklif verilebilmesi için taşınır ve taşınmaz mal ile hakların muhammen bedelinin %20'si oranında teminat yatırılması zorunlu olup elektronik teklif vermek suretiyle ihaleye katılan kişi tarafından online olarak gönderilen ve tahsilat makbuzu sistem tarafından otomatik olarak kesilecek olan teminatın aktarılacağı banka hesap tanımlamalarının titizlikle ve hatasız olarak yapılması, hatalı işlemlerin sorumluluk doğurabileceğinin bilinmesi,

30) UYAP ekranlarından satışa konu mala ilişkin girilen veriler ve ihale bilgileri elektronik satış sayfasına yansıyacağından UYAP ekranlarındaki mal bilgisi, haciz bilgisi, ihale bilgileri, ihale katılımcı bilgileri ve ihale sonuç bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesi,

31) Bilgi girişi yapılmadan veya hatalı bilgi girişi yapılarak hazırlanan ihale evrakı üzerinde yapılmak istenen düzeltmelerin yine veri giriş ekranından yapılması,

32) UYAP üzerinden hazırlanan satışlar, satış ilanının onaylanmasının ardından "esatis.uyap.gov.tr" adresinde ilan edileceğinden, satış ilanı hazırlanırken "E-İlan Aktif seçeneğinin seçilmesi ve ikinci ihale tarihine kadar ilanın elektronik teklif sayfasında yayınlanacağı sürenin belirtilmesi,

33) UYAP üzerinden hazırlanan satış ilanlarının ve satışa ilişkin verilerin "esatis.uyap.gov.tr" adresine doğru yansıyıp yansımadığının kontrol edilmesi,

34) Alacaklının satıştan vazgeçmesi, borcun ödenmesi veya mahkeme kararı gibi nedenlerle satışın düşürülmesi veya durdurulması ile birinci artırmadan sonra malın satılması gibi durumlarda, elektronik ortamda teklif verme sürecinin sonuçlandırılması için UYAP ekranları üzerinden satışın sonuçlandırılmasına ilişkin bilgi girilmesi,

35) Fiziki arttırmaya başlamadan önce elektronik ortamda verilen tekliflere ilişkin raporun UYAP'tan alınarak fiziki artırmaya katılanlara duyurulması ve fiziki artırmaya, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlanması,

36) İhalenin, elektronik ortamda teklif veren kişi üzerinde kalması halinde, ilgilinin durumdan haberdar olabilmesi için satış akabinde, satış ve alıcı bilgilerinin UYAP'a ivedilikle girilmesi ve elektronik teklif sayfasındaki "Önceki Verdiğiniz Teklifler" kısmında "Satışa konu mal tarafınıza ihale edilmiştir. İhale tarihinden itibaren gün içerisinde bakiye satış bedelini ve vergileri yatırarak diğer işlemler için icra dairesi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Verilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde ihale kararı kaldırılacaktır." şeklinde uyarı metni yer alacağından; bakiye ihale bedelinin yatırılması için ihale katılımcısına verilecek sürenin "Haciz, Mal ve Satış İşlemleri- İhale Katılımcı/Alıcı İşlemleri" menüsünden girilmesi,

37) İhale sonucunda ihale bedeli ve ihale alıcısına ilişkin bilgilerin, takip dosyasına "Dosya İşlem "/"Taraf Bilgilerinin Girişi ve Güncellenmesi" ekranları kullanılarak eklenmesi,

38) Elektronik ortamda teklif verdiği halde ihaleyi kazanamayan katılımcıların teminatlarının iadesinin, icra ve iflâs dairesi tarafından UYAP üzerinden "Haciz, Mal ve Satış İşlemleri/ Teminat İade işlemleri" menüsünden yapılabileceğinin ve yapılacak bu işlem sonucunda sistem tarafından otomatik olarak reddiyat makbuzunun tanzim edilerek teminatın ilgili hesaba iade edileceğinin bilinmesi,

39) UYAP üzerinden ilan edilecek ihalelere ilişkin malların mümkünse yeteri kadar fotoğrafının çekilerek sisteme eklenmesi ve mümkün mertebe yalnızca ihaleye konu edilen malın fotoğraflanması suretiyle gereksiz eşyaların fotoğraf karesine dâhil edilmemesi ve ayrıca fotoğraf çekimlerinde özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti hususlarına dikkat edilmesi,

40) Bakanlıkça icra ve iflâs daireleri için planlanan sayıdaki kâtip, mübaşir ve hizmetlinin bu dairelerde çalıştırılmasına özen gösterilmesi, olası personel değişikliklerinin Bakanlığın bilgisi dâhilinde gerçekleştirilmesi,

41) Adliyelere gönderilen tarayıcıların dağıtımında icra ve iflâs dairelerinin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması,

42) Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin Bakanlığımızca daha önceden bildirilmiş olan görüş ve yazıların bu yazıya aykırı olan hükümlerinin dikkate alınmaması,
Hususlarında bilgi edinilmesi ve gereği ile konunun yargı çevrenizdeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ve icra hâkimliklerine bilgilendirilmesini, azamî dikkat ve özeninin gösterilmesi için icra müdür ve müdür yardımcılarına tebliğ edilmesini rica ederim.

     Birol ERDEM
     Hâkim
     Bakan a.
     Müsteşar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder