Çek Yasası Adalet Komisyonu Raporu

Yeni çek kanunu
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/538)” 6/1/2012 tarihinde, “Ankara
Milletvekili Sinan AYGÜN’ün; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi (2/85)” 1/10/2011 tarihinde ve “”Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK’ün; 5941 Sayılı Çek
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/119)” 10/11/2011 tarihinde Komisyonumuza
havale edilmiştir.
Tasarı ve Teklifler, Komisyonumuzun 12/1/2012 tarihli 6 ncı toplantısında Ankara Milletvekili Ahmet İYİMAYA Başkanlığında, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Sadullah ERGİN ile Adalet Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu temsilcileri ile Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ’in katılımlarıyla görüşülmüştür. Tasarı ve Teklifler, birbirleri ile ilgili olduklarından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 35 inci maddesi uyarınca, Tasarı esas alınmak suretiyle birleştirilmiştir. Komisyon görüşmelerinin tamamı tutanağa bağlanmıştır.

Gerek Tasarının gerekse Tekliflerin temel amacının, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi
yapılmasına sebebiyet verenler hakkında adlî para cezasına hükmolunması nedeniyle meydana gelen
mağduriyetlerin giderilmesi ve ilgili hükmün Anayasanın 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 4 Numaralı Protokolün 1 inci maddesi ile uyumlaştırılması olduğu gözlemlenmektedir.

Bu bağlamda 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunundaki kanunî ibraz süresi içinde, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunacağına dair hükmün belli yönlerden irdelenmesi gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 4 Numaralı Protokolün 1 inci maddesinde de “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu Protokolün onaylanması, 23/2/1994 tarihli ve 3975 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 4 numaralı Protokoldeki hüküm 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanun ile anayasal norm hâline getirilmiştir.

Anayasanın 38 inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir
yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, 4/6/2003 tarihli ve 4868 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan
Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Sözleşmenin 11 inci maddesinde de “ Hiç kimse, salt bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getiremediği gerekçesiyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla artık bu Anayasal norm karşısında bazı kanun hükümlerinin, bu norm ile uyumlaştırılması gerekir. Bunlardan biri de 5941 sayılı Kanundaki karşılıksız işlemin yapılmasına sebebiyet verilmesi hâlinde adlî para cezasına hükmolunacağına dair hükümdür.

Kaldı ki, Ek 4 numaralı Protokol hükmü, anayasal norm hâline getirilmeseydi dahi, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunlarının aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma hükümleri esas alınacağından (Anayasa m.90/5), sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle özgürlüğü bağlayıcı ceza verilemeyecekti. Anayasanın 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve diğer uluslararası sözleşme hükümleri, doğrudan veya dolaylı olarak hürriyeti bağlayıcı ceza verilmemesi yükümlülüklerini bünyesinde barındırmaktadır.

Özel borç ilişkilerindeki edimlerin yerine getirilmemesine bağlanan yaptırım seçeneklerindeki küresel hukuk eğilimi, özgürlüklerden yoksun kılma kategorisinin terk edilmesi yönündedir. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi farklı bir yorum (Anayasa Mahkemesi 17/3/2011 T, 2010/6 E, 2011/54 K) benimsemişse de, çekin özel borçlar kategorisinde olduğu konusunda hukuken bir duraksama yoktur. Zira dayanağını oluşturduğu temel ilişkiyle hukuki bağı koparılmış (illiyetten mücerret) kambiyo senedi olan çek, mahiyeti itibariyle bir özel hukuk borcunu tecessüm ettirir. Bu kapsamda Türkiye’nin gerek Anayasanın 90 ıncı maddesi gerekse ilgili uluslararası sözleşmeler bağlamında karşılıksız çeklerle ilgili olarak hapis cezasını sürdürebilme imkânı kalmamıştır. Ayrıca, Yasama Organının bazı fiilleri suç olmaktan çıkarmakta kimi başka olguları ve değişimleri göz önünde bulundurabileceği de unutulmamalıdır.

Sonuç olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasarı ve teklifleri norma dönüştürürken kullandığı yetki, temeli ve sınırları Anayasanın 38 inci maddesinde düzenlenen suç-ceza kurma ile kurulan suç ve cezaların yürürlükten kaldırma iktidarına ilişkindir. Özgürlüğün en ağır kısıtlanma biçimi olan suç ve ceza alanı, gelişim ve değişim değerleri göz önünde bulundurularak karşılıksız çekler açısından yeniden özgürlük alanına döndürülmektedir. Türk Ceza Kanununun 45 inci maddesinde suç karşılığında uygulanan cezalar, hapis cezası ve adlî para cezası olmak üzere iki kategori altında belirlenmiş olduğundan, 5941 sayılı Kanundaki her bir çekle ilgili olarak binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunacağına dair hüküm doğrudan bir hürriyeti bağlayıcı ceza öngörmemektedir. Ancak çek hakkında karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren keşidecilerin bu işleme sebebiyet vermelerinin ana nedeni, malî durumlarının ödemeye imkân vermemesidir. Dolayısıyla zaten malî durumu uygun olmayan bir kimse hakkında adlî para cezasına hükmolunmasının hayatın olağan akışında pratik bir faydası olmamakta ve adlî para cezası Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi uyarınca hapis cezasına dönüştürülmektedir.

Çek hamillerinin korunması için hapis cezası veya adlî para cezasının gerekliliğine dair iddialar, bu nedenle kabul edilebilir olmadığı gibi, bu suçtan dolayı takip dosyası sayısında herhangi bir azalma olmaması ve tahsil miktarında da kayda değer bir artış görülmemesi de bu sonucu doğrular niteliktedir. Her ne kadar Türk hukukunda çekin kamu güvenliğini haiz bir kıymetli evrak olduğu, buna bağlı olarak çek hamillerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği ileri sürülmüşse de bütün emre ve hamile yazılı senetler kamu güvenliğini haizdir. Bu nedenle kamu güvenliliğine haiz olan bono, poliçe ve diğer kıymetli evraklar açısından güvenilirliklerinin sağlanması amacıyla hürriyeti bağlayıcı ceza veya adlî para cezası öngörülmemişken, çekler açısından böyle bir ayrıcalık tanınmasına gerek yoktur. Kaldı ki çeke itibar kazandırmanın ve çeki güvenilir bir ödeme aracı haline getirmenin yolu, karşılıksız çek keşide edenler için hapis veya adlî para cezası yaptırımlarının öngörülmesi de değildir. Bu itibar ve güvenilirlik, ancak çek defterlerinin ekonomik durumu itibarıyla onu kullanmaya ehil olanlara verilmesi durumunda gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağıyla, ekonomik durumu itibarıyla çek kullanmaya ehil olmayanların çek kullanabilmelerinin yolu kapatılmış olmaktadır.

19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanun yürürlükte bulunduğu süre içerisinde Türkiye’deki ticari hayatın gerekleri açısından hürriyeti bağlayıcı ceza öngörmüştür ve yürürlükte bulunduğu dönem koşulları göz önünde bulundurulduğunda, bu durum kabul edilebilirdir. 5941 sayılı Kanundaki adlî para cezasına hükmolunacağına dair hüküm ise Tasarı ile öngörülen düzenlemeye bir geçiş sürecidir. Günümüz ticari hayatının gerekleri göz önüne alındığında gerek hürriyeti bağlayıcı ceza gerekse adlî para cezası ile çek açısından bir koruma öngörülmesine gerek yoktur. Zira günümüzde yaygın olan anlayış iktisadî suçlara iktisadî cezalar verilmesidir. Kaldı ki, çek hamilleri tamamen korunmadan yoksun da bırakılmamaktadır.

Şöyle ki, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, hamilin talebi üzerine her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi dahi, çek sahipleri açısından yeterli bir caydırıcılık arz etmektedir. Diğer taraftan karşılıksız çeklerin tedavülde bulunan çek toplamına göre hayli düşük olması bir yana, karşılık çek keşide etmenin suç olmaktan çıkarılmasının sebebiyet verdiği boşlukta uzun sürmeyecek ve intikal süresinin dolmasıyla yerini ekonomik işleyişinin sağlayacağı doğal düzene bırakacaktır. Doğacak geçici algı ve karşıtlıklar, Tasarı ile öngörülen düzenin oluşmasıyla sona erecektir. Öte yandan çek alacaklısı, ifa edilmeyen edime yönelik takip yetkileri ve diğer özel hukuk yaptırımlarıyla donatılmış olmanın dışında, çek ilişkisine gireceği kişilerin (keşideci ve cirantalar) ekonomik kapasitelerini öğrenebilme imkânlarına da kavuşturulmuş bulunmaktadır.

Adlî para cezasının ve ödenmediği takdirde de çevrilme nedeniyle hapis cezasının temin ettiği
kadarıyla çek alacaklısının menfaatlerinin kısmen zarar gördüğü ve Yasama Organının bu sorunu
görmezden gelemeyeceği tezine işaret olunmalıdır. Tasarı ile hem görmezden gelinemeyecek bu
sorunlara çözüm bulunması amaçlanmış hem de bu çözümle bir Anayasa ve ulusalüstü hukuk
normlarının kaçınılmaz sonucu iç hukuka aktarılmıştır. Bu bağlamda anayasa ihlâli yoluyla korunacak menfaatlerin hukuki karşılıkları bulunmamaktadır.

Çek sahiplerinin ellerinde bulunan çeklerle ilgili olarak bankaların yükümlülükleri konusunda bir süre sınırı öngörülmemiştir. Bu nedenle bankalar ile çek defteri sahipleri arasındaki gayri nakdi kredi ilişkisinin sürgit devam etmesini engellemek amacıyla bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar açısından sorumluluğu, çekin üzerindeki tarihten itibaren beş yıl süreyle sınırlandırılmıştır. Bu dahi, çekin itibara kavuşturulması yöntemlerinden bir diğeri olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Diğer taraftan piyasada tedavül eden çeklerin çok büyük bir kısmının ileri tarihli çek olduğu gerçeği karşısında, ileri tarihli çeklerin üzerinde yazılı tarihten (vadeden) önce ibraz edilmelerinin ve buna bağlı olarak mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla (engellenmediği takdirde keşideci ve cirantalar hem vadeden önce ödemeye zorlanmakta hem de keşideci hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesine neden olduğundan) ileri tarihli çeklerin, üzerinde yazılan tarihten önce ibrazının geçersiz olduğuna dair hüküm, 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu dahi, uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesinde bir yöntem olarak görülmüştür.

Geneli üzerinde müzakerelerden sonra Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5941 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesindeki, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamillere karşı ibraz edilen her bir çek yaprağı için muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutarının artırılması amacıyla değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutar, “altıyüz” liradan “bin” liraya çıkarılmıştır. Tasarının 2 nci maddesi yapılan değişiklik doğrultusunda kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5941 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında geçen “hamilin talebi üzerine” ibaresi, hamil tarafından çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verilmesini talep hakkının kullanılacağı sürenin açıklığa kavuşturulması amacıyla “altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine” şeklinde değiştirilmiştir. Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi değişiklik doğrultusunda kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi ile 5941 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 3 üncü maddede
intikal aşamasında ortaya çıkabilecek bazı aksaklıkları gidermek amacıyla değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda bankaların müşterilerine yeni çek defterleri verecekleri ve ellerindeki çek defterlerini imha edecekleri tarih, hâlihazırda ellerinde bulunan çek defterlerini tüketebilmelerinin sağlanması ve kaynakların israfının engellenmesi amacıyla “30/6/2012” ibaresi “31/12/2012” şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca 5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkralarındaki adlî
yaptırımlar, idarî nitelikte yaptırımlara dönüştürüldüğünden, bu hükümlere dayanılarak başlatılan soruşturma ve kovuşturmalara dair dosyalar hakkında ne şekilde işlem tesis edileceğinin açıklığa kavuşturulması amacıyla maddeye yeni fıkra eklenmiştir. Tasarının 6 ncı maddesi yapılan değişiklikler doğrultusunda kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarı görüşmeler esnasında redaksiyona tabi tutulmuştur.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

Yeni Çek Kanunu Gerekçeler ve Bilgi Notları
1-Link: Yeni Çek Kanunu Yapılma Gerekçesi
2-Link: Bilgi Notları

yeni çek yasası yeni çek kanunu, adalet komisyonu, Aihm, karşılıksız çek, çek kanunu, çek yasası

830 yorum:

1 – 200 / 830   Yeni›   En yeni»
Cüneyt Özdemir dedi ki...

Hadi hayırlısı : )

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ne oldu

Cüneyt Özdemir dedi ki...

DEMİN ABİMİ GÖTÜRDÜLER NE BU YA NEE

Cüneyt Özdemir dedi ki...

KARAKTERSİZ ÇOKMU KOMİK

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ÖZÜR YANLIŞ ANLADIM SENİ

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ne dıyon magdur......ben sana mu guldum ne ustune alıyon!!!!!yukarda kı yazıyı okumadınmı???

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ABINE NE OLDU..............................YASA YARIN OBUR GUN CIKACAK.YUKARDAKI MADDELERE OKURSAN IYI ANLIYACAKSIN GERI DONUS YOK AKSILIK OLMAZSA BU ISTE...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

SANKİ MEMLEKETİ KURTARACAKLAR CANI SIKILDIGINDA VER KİMLİĞİNİ SORGULAMIŞ GBT YE SOKMUŞ İŞTE ALIP GÖTÜRDÜLER...PİSKOLOJİM BOZULDU ... YAZIK YA BÖLE SUÇLU MUAMELESİ İŞYERİMİZDE ALDILAR ÖDEYECEZ DE TEFECİ ZİHNİYETLE KARSIMIZA ÇIKMASALAR.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

geçmiş olsun kardeş allah sabır versin allahın izniyle fazla kalmayacak içerde azdaha sabır

Cüneyt Özdemir dedi ki...

tüh çok üzüldüm

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşlar tbmm sitesinde GÜMDEMDE GÖZÜKÜYOR

Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 1 / 538 05/01/2012 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarı ile çekle ilgili yasaklılık kayıtlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulması, baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi halinde muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin yükümlülüğün sona ermesi, çek defterinin her bir yaprağına çekin basıldığı tarihin eklenmesi, karşılıksız çek fiilinin idari yaptırıma bağlanması, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı kanun yolu olarak Kabahatler Kanunu hükümlerinin uygulanması, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişiye idari para cezası verilmesi, bankaların kanunun yürürlüğe girmesinin ardından bir ay içinde yeni çek defterlerini bastırmaları. karşılıksız kalan çek bedelinin faizi ile birlikte ödenmesi durumunda yasağın kaldırılması, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt üzerinden on yıl geçmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resen silinmesi öngörülmektedir.
Son Durumu : GÜNDEMDE Diğer Bilgiler

24 / 2 2 / 119 29/09/2011 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile Çek Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, çekin karşılıksız çıkması ile ilgili fiilin suç olmaktan çıkarılması, tacir ve tacir olmayan kişi çekleri ile hamiline düzenlenecek çeklerin (A), (B) ve (C) tipi çekler olarak bastırılması, her tip çek için muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın ayrı ayrı belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu : GÜNDEMDE Diğer Bilgiler

24 / 2 2 / 85 23/09/2011 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, süresi içinde ibraz edilip karşılıksız çıkan çekler için bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın arttırılması, karşılıksız çek keşide etme fiilinin suç olmaktan çıkartılarak yaptırım olarak mahkemelerce adli para cezası yerine bir koruma tedbiri niteliğindeki çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi ve 5941 sayılı Çek Kanununda belirli durumlar için tanınan bazı sürelerin uzatılması öngörülmektedir.
Son Durumu : GÜNDEMDE Diğer Bilgiler

Cüneyt Özdemir dedi ki...

geçmiş olsun

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Boş yeremi umutlandık acaba:( Kaçak gezmeye devammı edecez..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ne diyosunuz hile ve dolandırıcılık yapmış üstündeki malı mülkü ya onun bunun üstüne yapmış yada öteden beri üçkağıtçı olduğui çin akıl hocalarının dayönlendirmesiyle yasal boşlukları takip ederek 5 ay 6ay vadeli çek kesip ödememiş alacaklıyı en az2 mahkenmelerde eskittikten sonra bi de temyizi yapiştırıp orda giti gidiyor dönermi bilmemlerle dan ıştay sayıştay iş yoğunluğu vs lerle 4 yıldan 5 yıldan az sürmeyen zamandan sonra bunu yapan adam borçlısuna borcunu ödemiyor ödemiyor ve bahsi edilenleri müessse olarak yaptıktan sonra bi de ÇEK MAĞDURU GEÇ BUNLARI GEÇ istersen mağdur değil bi de MAZLUM diyelim olurmu uzun süren davalar ve bahsi edilen sürede parasını alıp kullandığın adamın ticareti coluk cocuğu ne olacak ha bu işe meydan verenlere soruyorum DEVLETE suruyorum hayıdır alacağımıza kalem mi çektiniz aihm de karşılıksız çeke hapis yok sa avrupada cebinde üçbeş binlira yokta 70000 liralık çek yazana DOLANDIRICI deniyor ve ona muamele yapılıyor pırasa sapı gibi doğra çeki doğra çeki gel mahkemeye sirk maymunun gibi şov yap gelirin için 1000 de adama sormazlar mı üstünde malın mülkün kestiğin çeke teminatın karşiılığın yok sa ne cüretle cihetle bunu kestin denmeyecekmi BU GÖZÜMÜZ AYDIN İŞLERİ GEÇİN SUÇ VARSA CEZA OLMALI VARDIR

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ne diyosunuz hile ve dolandırıcılık yapmış üstündeki malı mülkü ya onun bunun üstüne yapmış yada öteden beri üçkağıtçı olduğu için akıl hocalarının da yönlendirmesiyle yasal boşlukları takip ederek 5 ay 6ay vadeli çek kesip ödememiş alacaklıyı en az2 mahkenmelerde eskittikten sonra bi de temyizi yapiştırıp orda gitti gidiyor dönermi bilmemlerle danıştay sayıştay iş yoğunluğu vs lerle 4 yıldan 5 yıldan az sürmeyen zamandan sonra bunu yapan adam borçlusuna borcunu ödemiyor ödemiyor ve bahsi edilenleri müesss olarak yaptıktan sonra bi de ÇEK MAĞDURU GEÇ BUNLARI GEÇ istersen mağdur değil bi de MAZLUM diyelim olurmu uzun süren davalar ve bahsi edilen sürede parasını alıp kullandığın adamın ticareti coluk cocuğu ne olacak ha bu işe meydan verenlere soruyorum DEVLETE suruyorum hayırdır alacağımıza kalem mi çektiniz aihm de karşılıksız çeke hapis yok sa avrupada cebinde üçbeş binlira yokta 70000 liralık çek yazana DOLANDIRICI deniyor ve ona muamele yapılıyor pırasa sapı gibi doğra çeki doğra çeki gel mahkemeye şov yap gelirin için 1000 lira de adama sormazlar mı üstünde malın mülkün yokkestiğin çeke teminatın karşiılığın yok sa ne cüretle cihetle bunu kestin denmeyecekmi BU GÖZÜMÜZ AYDIN İŞLERİNİ GEÇİN SUÇ VARSA CEZA OLMALI VARDIR bayramlarda ramazanlarda parasını yasal boşlukğu dliyelerdeki iş fazlalığını kulanarak borcunu ödemeyen dünyada da ahrette de ceza ya müstahaktır aldatamaz aldatana kandırana da MAĞDUR denemez

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sevgili metincanturk sen neyi savunuyosun veya neyi savunmuyosun renginin ne olduğunu anlayabilmiş değilim sen farklı telden çalıyosun anladığım şimdi ben esnafım dürüstlük yaptım çeklerimi ödedim yanlış hesaplar veya adına ne denirse hatalar yaptım ticaretin içinde olabilecek yanlışlar ve çeklerim yazıldı 5 ay cezaevinde yattım bu işlerden dolayı şimdi bende senin gözünde dolandırıcıyım öylemi anlamam gerekiyor benim suçum iflas ettiğim için ödeyemediğim çeklerim öylemi ben bunun için cezaevinde yattım ve ailem mağdur oldu hadi beni hapse attıran o kişiler şimdi gelsin benden alsınlar o parayı nasıl alacaklar bakalım işte sizin gibi zihniyetler yüzünden bu sitenin adı çek mağdurları sen burada kalkmış dolandırıcı edebiyatı yapıyosun onu gerçekten dolandırıcılık yapanların sitesine girip orada yorumlayacaksın burada değil

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sevgili metincanturk sen neyi savunuyosun veya neyi savunmuyosun renginin ne olduğunu anlayabilmiş değilim sen farklı telden çalıyosun anladığım şimdi ben esnafım dürüstlük yaptım çeklerimi ödedim yanlış hesaplar veya adına ne denirse hatalar yaptım ticaretin içinde olabilecek yanlışlar ve çeklerim yazıldı 5 ay cezaevinde yattım bu işlerden dolayı şimdi bende senin gözünde dolandırıcıyım öylemi anlamam gerekiyor benim suçum iflas ettiğim için ödeyemediğim çeklerim öylemi ben bunun için cezaevinde yattım ve ailem mağdur oldu hadi beni hapse attıran o kişiler şimdi gelsin benden alsınlar o parayı nasıl alacaklar bakalım işte sizin gibi zihniyetler yüzünden bu sitenin adı çek mağdurları sen burada kalkmış dolandırıcı edebiyatı yapıyosun onu gerçekten dolandırıcılık yapanların sitesine girip orada yorumlayacaksın burada değil diğerlerini göster daha az göster

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sen nasıl bir adamsın sen dolandırıcıyı tarif ediyorsun bu sitede senin bahsettiğin ancak çıkarsa ya 1 yada 2 tane çıkar oda çıkarsa burdaki adamların borçlarından en az iki katı dolandırılmış sahıslar var adamlar alacaklarını alsalar borçlarını saten öderler üstüne üstük adamların evleri arabaları arsaları mal varlığı gitmiş ama bu sekilde bile borçlarını bitirememş sahıslar var allah cc korkan ve borçlarını nasıl ödeyeceğiz diye düşünen adamlar var alacaklarını nasıl tahsil ederiz diye düşünen değil sadece nasıl öderiz diyen mazlumlar var otur oturduğun yerde alacağın varsa sende yardımcı ol öderler

Cüneyt Özdemir dedi ki...

ŞU ANDA SAAT 09:30 VE MÜJDELİ HABER SAYIN ADALET BAKANINDAN GELDİ, ARKADAŞLAR HERKESİN GÖZÜ AYDIN....

Cüneyt Özdemir dedi ki...

BMM'DE BUGÜN...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal saat 10.30'da, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan saat 11.00'de, CHP Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Tolga Çandar ve Nurettin Demir saat 11.30'da, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ise saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

18 Ocak 2012 ÇarşambaSaat 10.30'da toplanacak olan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, saat 11.00'de toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.

CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, saat 13.00'de Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü üyelerini kabul edecek.

Saat 13.00'de toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı görüşülecek.

TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı Nursuna Memecan, saat 13.00'de mermerli salonda, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiser adayı Pierre-Yves Monette'nin onuruna bir öğle yemeği verecek.
(09.26)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

MERHABA BU KANUN CIKTIMI?

Cüneyt Özdemir dedi ki...

kamudan maaş alan birinin parası kesilir mi? bilgisi olan var mı

Cüneyt Özdemir dedi ki...

borcun varsa evraklı borç tabi , ister kamuda ister özel sektörde sigortalı ol maaşın kesilir. kredi kartı ,kredi ,çek,senet borçları gibi zannedersem 3 te biri kesi,lir.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

agbi emekli ikramiyesi alırsak ona el konur mu

Cüneyt Özdemir dedi ki...

agbi emekli ikramiyesi alırsak ona el konur mu

Cüneyt Özdemir dedi ki...

gözümüz aydın ogün bu gün iste, bugun görüşülüyor herkese hyrlı olsun

http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm

Cüneyt Özdemir dedi ki...

slm arkadaşlar beni mazur görün ama yasa çıktı diyorlar veya ben yanlış anlamış olabilirim ama dün akşam bir komşumu bu yüzden aldılar fikri olan varsa veya bilgisi olan varsa paylaşsın. alınan komşum ne zaman çıkar daha önceleri 3.veya 4.yıl yatar diyorlardı sizce ne zaman çıkar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

şu an mevcut yasaya göre cezaevinde ama inşallah bir kaç güne kadar yeni kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra çıkar

Cüneyt Özdemir dedi ki...

2 YIL ÖNC3E ŞİRKET ÇALIŞANLARINA HAPİS CEZASI KALKMIŞTI.
ÇEK KANUNUNU
CUMHUBAŞKANLIĞININ ONAYLADIĞI TARİHİN ERTESİ GÜNÜ PAZAR GECESİ POLİS GELMİŞTİİ
RESMİ GAZETEDE YAYINLANMADIĞINDN DOLAYI VEYA ALACAKLIYA POLİS JESTİDE OLABİLİR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM

Cüneyt Özdemir dedi ki...

arkadaşım adalet komisyonundan geçti. meclis genel kurulunada bugün yarın geir deniliyor.muhtemelen cumaya meclisten geçer. ama yasalaşması için cumhur başkanı onayı ve resmi gazetede yayınlanması gerekiyor.birazdaha sabır

Cüneyt Özdemir dedi ki...

TBMM'de yasalaşıp, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra komşunuz salıverilir.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

geçmiş olsun mağdur

Cüneyt Özdemir dedi ki...

çek kanunu çıyor ama tahütler ne olca
ben borcumdan dolayı tahüt etim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm

Meclisin bugünkü gündeminde çek kanunu var.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

çok sağolun paylaşım için

Cüneyt Özdemir dedi ki...

18 Ocak 2012 - 12:45 Milliyet.com.tr » Siyaset Ana Sayfa » Haber
AK Parti'den meclisin hızlı çalışması için öneri
AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, Çek Kanunu Tasarısı ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun Teklifinin bugün TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülmesi için diğer parti guruplarına teklif iletti..


Aydın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları ifade etti: "Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı olarak, 17 Ocak 2012 Salı günü yapmış olduğumuz, Danışma Kurulu Toplantısı sonrası Grup Önerimizde; 138 Sıra Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu Tasarısı bugünkü gündemin 2. sırasına, 137 Sıra Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 .

sırasına, 136 Sıra Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun Teklifinin 4. sırasına alınarak gündem belirlenmiştir. Bugün Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanun Tasarısının tümünün görüşmelerinden sonra diğer siyasi parti gruplarının desteklemeleri halinde toplumda beklenti oluşan 3 ve 4. sıradaki kanunların çıkarılmasını, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak arzuladığımızı diğer siyasi parti gruplarına ilettik. Kabul etmeleri halinde bugün belirtilen işlerin görüşülmesini arzulamaktayız."

Cüneyt Özdemir dedi ki...

teşekürler arkadaşlar

Hurriyetim dedi ki...

arkadaşlar bir milletvekili sitemde bulundu bu konuları çabuk geçelim çek mağdurları bizde sizde sıkıştıryor diye gibilerden sitemde bulundu

nilüfer dedi ki...

daha önce yazdım takıldı sanırım... göle su gelene kadar kurbağanın canı cıkıcak

Pentalab dedi ki...

ODA ÇOK YAKIN DOSTUM.

DERTLİ ANNE dedi ki...

EVET BENDE DUYDUM AMA KİMSE DUYMADII

gec gelen adalet dedi ki...

malasef salı gunünü bekliyıcez arkadslar

Mustafa Balkar dedi ki...

Kardeş;
komsunuz en fazla 10-15 gün de çıkar inşallah.Mecliste Kanunumuz şu anda ilk sırada.Cumhurbaşkanlığı Kanunu bu gece bitiyor .Hemen arkasında biz varız...

Ismailturk dedi ki...

NABER ABİİİ

UYGAR52 dedi ki...

ben muhtarım maaşım kesiliyor bir kısmı

Sedat 26 dedi ki...

Beyaz bir sayfa mı açıldı ?

our_faces dedi ki...

Affınıza sığınarak arkadaşlar bir hikaye ile stres yapmayalım nereden nereye gelindi suyun dolu tarafını görünüz demek istiyorum.

"Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna takmış kafayı… Bulduğu hiç bir cevap ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş… Ama aldığı cevaplar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı olmalı diyormuş. Herkese bunu sormaya karar vermiş...Köy, kasaba, ülke dolaşmış bu arada zamanda durmuyor tabi ki... Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona:
”Şu karşı ki dağları görüyor musun, orada yaşlı bir bilge yaşar, istersen ona git belki o sana aradığın cevabı verebilir" demişler.
Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş... Bilge sana bunun cevabını söylerim ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor demiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. “Simdi çık ve bahçede bir tur at tekrar buraya gel... Yalnız dikkat et kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin eğer bir damla eksilirse kaybedersin”.
Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bakmış:

” Evet, demiş kaşıkta yağ eksilmemiş, peki bahçe nasıldı? Adam şaşkın...
”Ama demiş ben kaşıktan başka bir yere bakamadım ki“.
Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel, demiş bilge... Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü güzelliklerden büyülenmiş muhteşem bir bahçedeymiş çünkü ... Geri geldiğinde bilge, adama bahçenin nasıl olduğunu sorunca gördüğü güzelliklerden büyülendiğini anlatmış adam. Bilge gülümsemiş , “ama kaşıkta hiç yağ kalmamış” demiş ve eklemiş:

"Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Sadece bir noktayı görürsen hayatın akıp gider sen farkına varmazsın... Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın; akıp giden zamanın anlam kazanır..."
"Hayatının anlamı senin bakış açında gizlidir"

DERTLİ ANNE dedi ki...

AYNEN ÖYLE TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZZ

Pentalab dedi ki...

SENDEN NABER,SALIYA KALDI AMA ONADA ŞÜKÜR ,ALLAHTAN O GÜN İLK BU GÖRÜŞÜLECEK.

A.K dedi ki...

Bordroda görülen net maaşının %25 i kesilir

Hakan Ozan dedi ki...

Bitsinde salı günü bitsin onada tamam ama yeter artık...

Mustafa Balkar dedi ki...

EMEKLI MAASINA:
Emeklinin muvafakatı haricinde HİÇ BİR GÜÇ el de koyamaz,KESEMEZ!

Hurriyetim dedi ki...

sayın hasip kaplan mikrofana geçince dert beya büyük oluyor o söz onu laflafı açıyor gitti bir saat

Pentalab dedi ki...

KÜRSÜYE AMMA MERAKLI YA Bİ YOLUNU BULUP HEMEN ATIYOR KENDİNİ...

Pentalab dedi ki...

EVET

Cekfobia dedi ki...

Arkadaslar saliya kaldigini dunde , sali gunude. Soylemistik. Sn. Bulent arinc bskanlar kurulu cikisinda genel kurul gundemini soylemisti. Simdi onumuzdeki hafta sali gunu gundemin ilk maddesini olusturmamiz icin sn basketci arkadasimizin danisma kurulu uyeleri ve akparti grup baskan vekillilerine uygulayacagimiz eylem planini bekliyelim

2828 dedi ki...

salıya kaldığı kesin mi....

Pentalab dedi ki...

MECBUREN İLK BİZİMKİ OYLANACAK BİZDEN ÖNCE TASARI YOK,CUMHURBAŞKANLIĞI BUGÜN MECBUREN BİTECEK ÇÜNKÜ.

ferhat dedi ki...

adam resmen kendi sovunu yapıyo okada önerge verio hükümet komisyon kabul etmiyo adamda utanmadan sıkılmadan olsun önümüzdeki önergelere bakalım der gibi ya.hasip kaplan meclisin nihat doganı olmuş

Pentalab dedi ki...

EVET,AMA SALI % 100 KAÇARI YOK

ilkbahar dedi ki...

ADALET TOPALDIR,

AĞIR AĞIR YÜRÜR.

ANCAK GİDECEĞİ YERE,

ER GEÇ VARIR.

Duygu432 dedi ki...

eylem planı oturp beklıcen baska gundem yok onunde

yorgun dedi ki...

gec gelen adalet kardeşim tahüt ihlal ede af varbı yardımcı olurbusun iyi akşamlar

Mustafa Balkar dedi ki...

Büyük ihtimal ama,KESİN DEĞİL!

Duygu432 dedi ki...

sn. basketci eylem planı tum emegı gecenlere tesekkur mesajı göndermemızı ıster sanırım

Duygu432 dedi ki...

kesin

Duygu432 dedi ki...

cıkar ama haftaya

2828 dedi ki...

umarım.... yani yasa kesin tamam ama inşallah salı günü sıra gelir....3 gündür gözümüz kulağımız meclis tv de....

yorgun dedi ki...

cekfobia iyi akşamlar tahüt ihlali kapsıyorbu acaba cevap

our_faces dedi ki...

ne konuşuyor bu hanımefendi yaaa,konuşuyor olmak için konuşuyor vakit harcatıyor meclise.bu kadar mı bencil olunur......

2828 dedi ki...

kestiler yayını....

Tolgapolat25 dedi ki...

BENCE KIRLI OYUNLAR DONUYOR AVUKAT CIP LER BAROLAR BASKI YAPIYOR SALI SALLANIR DEDIM YINE DIYIYORUM CUNKU SALIYA 5 GUN VAR BES GUNDE TURKIYENIN GUNDEMINDE NICE HRANK DINK GUNDEMLERI OLUSUR BIZ ARADA YINE KAYNARIZ BURASI TURKIYE KARDESIM YAPACAK BIRSEY YOK SUREKLI GUNDEM DEYISIP OYALAMA YAPIYORLAR CUMHUR BASKANLIGININ ACELESI YOKTU BENCE BIZ ONDE OLMALIYDIK HADI BIZ BIRAZ DAHA TAVSAN KAC TILKI TUT OYNARIZ YA ICERDEKI KARDESLERIMIZ NOLACAK SORUYORUM NOLACAK CEVABINI SIZ KADER ARKADASLARIMDAN DEYIL SOZDE DEVLET BUYUKLERINDEN BEKLIYORUM BAZI ARKADASLARDA HASIP KAPLANA SYN DIYE HITAP ETMEYE BASLADI HASIP KAPLAN SAYIN OLURSA DEMEKKI BIZIM YASA KANDILI BILE ARTIK ILGILENDIRIYOR

nilüfer dedi ki...

bizler gibi onlarda sıkıldı bence:D

Ali Dede dedi ki...

PAŞALARIM ŞUAN YASANIN TAKILDIĞI NOKTA CUMHURBAŞKANLIĞI KONUSUDUR.

EVET HAFTAYA KALDIĞI AŞİKARDIR AMA BUDA YANLIŞ YORUMLARA YOL ACMASIN.

YANİ ŞUAN SORUN YOK AMA MECLİS CUMHURBAŞKANI KONUSUNA TAKILMIŞ DURUMDA

HER TOPLANTIDA SÖZ ALAN ALANA HAL BÖYLEDE OLUNCA SIRADAKİ KONULAR BEKLİYOR.


KİM NE SORACAKSA SORSUN

BOŞ SÖZLER YAZARAK SAYFAYI DOLDURMAYINIZ.

SORULARINIZA CEVAP VERECEĞİM.

2828 dedi ki...

meclisi internetten izleyebilenler lütfen bizi habersiz bırakmayın...:)

Hakan Ozan dedi ki...

Bizden önce Ahmet Yesevi Ünv. ile işbirliği konusu var ama komisyon gelmiyor 2. sıradaki konu görüşülüyor. İnşallah yeni bir önerge gelmezse vede 1. sıradaki komisyon gelmezse ilk sıra bizim yasa...

Ali Dede dedi ki...

TOLGA BAK PAŞAM BURASI NE KÜFÜR TAHTASI NEDE PARTİ TARTIŞILACAK BİR PLATFORM LÜTFEN YORUMLARI USLUPLARI SECEREK YAZALIM.

Seabornlegend dedi ki...

http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=53328&rid=4369&p=3 bu sayfada konuyla ilgili açıklama mevcut

Yelkoma dedi ki...

hoca moral bozma ya .

BU MORAL BOZANLAR İLK DEFA MECLİSİ SEYREDİYORSUNUZ.HERALDE

DAHA ÖNCE BENDE BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KANUN NEDENİ İLE MECLİSTV Yİ İZLEMEK ZORUNDA KALMIŞTIM.

AYNI SAHNE bu kanun yayınlandığı tarihte başlar diye madde var ona bile önerge verip konuştular ya ....

üstüne üstlük SN SEZER 14 GÜN KANUNU ONAYLAMAYIP BEKLETMİŞTİ....

YOLUN SONU GÖRÜNDÜ YA ÖNEMLİ OLAN BU.

YA GÖRÜNMESE İDİ ?????

Esn dedi ki...

icra.tahhütleri.ile.ilgili.bir.gelişme.varmı

Yelkoma dedi ki...

Hocam bugun bu kanunu görüşürler sadece normalde saat 20.00 da kapanacaktı meclis ama bitene kadar çalışacaklar.

Cekfobia dedi ki...

Yeni yasa taslaginda senet icin olan taahutu ihlallerin siniri besbin tl. Besbin tl nin altina tazik hapsi yok

Bıkkın Madur dedi ki...

arkadaşlar bu iş önümüzdeki hafta biter doğrudur ama salı gününe heveslenmeyelim derim çünkü 1. bölüm 2 gün sürdü daha 2. bölüm başlayacak ve öbürü kadar madde var buda en az 1,5 gün yani Çarşamba öğleden sonra ancak gibi geliyor bana umarım yanılıyorumdur.... :( harbi yetti artık yani!

our_faces dedi ki...

evet ya görünmese idi...

Yelkoma dedi ki...

YANILIYORSUN BUGUN BU KANUN BİTENE KADAR MECLİS ÇALIŞACAK

our_faces dedi ki...

arkadaşım bu kanun bitene kadar bugün maclis kapanmıyor karar alındı

nilüfer dedi ki...

inş:((

Murat akın dedi ki...

20 00 da kapanmaz ise salı ilk sıra biziz.kapanırsa perşembe ancak

Olmadi_ama_olucak@mynet.com dedi ki...

bugün bu kanun bitene kadar çalışacak kurul

Gokhan Sov dedi ki...

hocam bekleeeeeeeeeeeeeee.

sena dedi ki...

ne salak adamlarsınız yaaa armut piş ağzıma düş. yasa çıkıncada hepiniz biz başardık diye soytarılık yapacaksınız değilmi

Name dedi ki...

meclis kararı var 138 sıra sayılı kanun bıtene kadar bugun meclıs calısacak( tbmm gundemınde alınan kararı gorebılırsınız)

nilüfer dedi ki...

konuşmaya cıkan kim bari sacını tarasaymış ... tövbe tövbe

Duygu432 dedi ki...

var

Olmadi_ama_olucak@mynet.com dedi ki...

2.bölümde sadece 2 madde var heralde 15 ve 24. maddeler

Name dedi ki...

şu anda 15.madde uzerunde gorusuluyor toplam 24 madde var gerıye kalan 9 madde ,bu gece bıtırmek zorundalar

AHMET dedi ki...

2 bölüm 15. madde görüşülüyor

Seabornlegend dedi ki...

hürriyet gazetesine bakın netten adalet bakanımızın haberi var.çekle ilgili haber mevcut...

Beyzadecan dedi ki...

netten seyrediyorum 2/15 maddedeler hala ..

Duygu432 dedi ki...

yuzde yuz degıl persembeye yuzde yuz

Hurriyetim dedi ki...

3. BÖLÜMÜN OLACAĞINI SÖYLÜYOR MİLLETVEKİLİ

Yunus_aba dedi ki...

arkadaşlar 136 sıra sayılı yasa var ahmet yesevı unıversıtesı unutmayalım bızden once

Hurriyetim dedi ki...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMPUSULA VE OYLAMALRI BELİRLEYECEK BÖLÜMÜ 3. BÖLÜM

Name dedi ki...

toplam ıkı bolum ve 24 madde tamamı su an ıkıncı bolum 15 maddeyı gorusuyorlar ,son ıkı madde yururluk ıle ılgılı dolayısı ıle 7 madde kaldı bu gece bıtmesı lazım

Emelkayral dedi ki...

2.bölüm 15 madde bazı maddeler üzerinde görüşülecek dendi yanılmıyorsam

Esn dedi ki...

nasıl.bir.gelişme

KOSOVALI OZGUR dedi ki...

BU YASA CIKMAZ VEYA DEGISIKLIGE UGRAR ISE BUNUN TEK SORUMLUSU LOBILERE ZAMAN KAZANDIRAN CHP DIR..

ANAYASAYA HAYKIRI ISE CUMHURBASKALIGI KANUNU GIT KARDESIM ONERGE VERECEGINE ANAYASA MAHKEMESINE SIKAYET ET..

BASKADA BIRSEY DEMICEM..

Mustafa Balkar dedi ki...

Nilifer Kardeş;
Maşallah ne kadar dikkatlisin.Ben de farkettim.Ama sonra "Saçı Başını yesin" "Yolda gidişi güzel" olsun diyip,laa havlee çektim..;)

Tolgapolat25 dedi ki...

DEDECIM BEN KUFUR VEYA PARTI BUNLARLA ISIM OLMAZ AMA AVUKATLARIN UNVANI BENDE CIPTIR KIMSEYE HATUNLUK YAPAMAM BEN HIC BIR PARTIYIDE DESDEKLEMIYORUM OYDA KULLANMIYORUM AMA KIMSEDE BENIM OZGUR IRADEME YORUMUMA MUDAHALE EDEMEZ 100 KISIYE EKMEK VERIRKEN EKMEK BULAMAZ DURUMA DUSTUM YANI SENIN ANLAYACAGIN KUYRUK ACISI VAR BEN HIC ALTTAN ALAMAM NAMUSSUZLUK YAPMADIM SADECE IFLAS ETTIM ALLAHIN TAKDIRI BUNUN ICINDE GIDIP YATMAYI PASALIK SAYMIYORUM BASKA SUCUM OLSA KACMAM GIDER YATARIM AMA HERSEYIMI KAYBEDIP SONRADA GIDIP YATAMAM DUNDE DIYIYORUM BUGUNDE KIMSEDEN CEKINMIYORUM PIYASALAR GUZELDIDE BIZMI ODEMEDIK YIRMI YIL NASIL ODEDIMSE SIMDIDE ODERDIM SIZ MERAK ETMEYIN BU YONETIMLER YAPTIKLARINI BILIYORLAR DIYET ODEMEYE CALISIYORLAR ODA BIR TURLU HAYATA GECMIYOR BENI COK KONUSTURMAYIN CUNKU ICIMDE FIRTINALAR KOPUYOR DERT BUYUK KIMSEYE ALTTAN ALAMAM KIMSENIN DE AHLAK VE KULTUR DERSINE IHTIYACIM YOK SIZE SADECE SAYGI DUYARIM SIZDE BANA

Duygu432 dedi ki...

bence de deme

Oya__aktas dedi ki...

15.madde bitti arkadaşlar mecliste ama çok fazla uzatıyorlar herşeyi. Bakalım herşeyin hayırlısı inşallah elimiz kolumuz bağlı onların ağzında çıkan lafları bekliyoruz

KOSOVALI OZGUR dedi ki...

TEPKIMI BAGISLAYIN ARKADASLAR..

SIKINTIM ICERIDE OLAN ARKADASLARIM ICIN..YAZIK YA NE VARDI BIZIM YASAMIZ 1 SAAT SURECEK BIR YASA ..SONRA ISTEDIGINIZ KADAR TARTISIN CUMHURBASKANLIK YASASINI..ZAMANMI BITTI..

YA O ICERIDEKI GUN SAYAN INSANLAR NE OLACAK..BIRAKIN 1 GUNU 1 DAKIKA BILE COK ONEMLI OZGURLUKTE..

GERCEKTEN MUHALEFET PARTILERINE YAZIKLAR OLSUN..

özgür dedi ki...

devamlı erteleniyor..o yasa yine ertelenecek

Name dedi ki...

sonuc ta bu gece bıtırmek zorundalar cunkı 19.01.2012 gunu bıtmek zorunda dıye karar var

Mustafa Balkar dedi ki...

Yusnus Bey;
O komisyon üyeleri gelmiyolar kardeş.İnşallah bizde de gelmezler!!

Hurriyetim dedi ki...

3.CUMHUR BAŞ. 4. SIRA ÇEK MAĞDURLARI
YİNE İŞLİYOR DÜŞÜNSENİZE BUN GİBİ ÖNÜMÜZDE BEŞ ,ALTI YASA OLSA EN AZ 5 ALTI 6 SÜRER GİT TESLİM OL DAHA İYİ

Eset unal dedi ki...

16.maddeye geçtiler

Name dedi ki...

136 sıra sayılı kanun 137 den sonra yanı cek kanunundan sonra sırlamaya ıyı bakın

Bervahgul dedi ki...

ARKADAŞLAR BUGÜN SAAT KAÇA KADAR SÜRERSE SÜRSÜN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLE İLGİLİ KANUN BİTECEK SALI GÜN İLK SIRADAYIZ VEKİLLERİMZ HAKKINDA LÜTFEN YORUM YAPMAYALIM BİZLERE YAKIŞMIYOR SİYASETEDE GİRMEYELİM BENDE 14 AY CEZAEVİNDE YATTIM TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ORADAKİ ARKADAŞLAR 5 GÜN DAHA SABREDECEKLER BİRBİRİMİZLE KAVGA ETMEYELİM BAŞKA YERLERDE YAZI ÇIKARSA ONLARA YORUM YAPALIM VE KIRICI OLMAYALIM HEPİMİZN SIKINTISI DERDİ VAR HEPİMİZ ZORLUKLARLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ HEPİMİZ SİTE YÖNETİMİNİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDELİM İYİ AKŞAMLAR

Bervahgul dedi ki...

ARKADAŞIM SAYGILI OLUN BU KADAR SABIRSIZ OLMAYIN

Name dedi ki...

kaldı 6 madde bugun bıter hepsı sonra ılk sıra 137 yanı cek kanunu

Yunus_aba dedi ki...

şansımız yok o gunde onlar gelir

KOSOVALI OZGUR dedi ki...

DIYECEK BISEY BIRAKMADILARKI DUYGU..

ADAMIN ONERGEYE BAK OY PUSULASI KIRMIZI DEGIL KAHVERENGI OLSUNMUS:)

Yunus_aba dedi ki...

özgür kardeş bizim şansımıza kutup ayısı gelecek galiba

özgür dedi ki...

bütün önergeler kabul edilmiyor işte.niye bu kadar önerge verilir ki?toplam 3 saat sürecek kanun tasarısı 2 gündür tartışılıyor...

Yunus_aba dedi ki...

isimsiz arkadaş sırayı ıy takıp et 3 gundur meclıs oturum acar acmaz ılkonce 136 nolu yası soyluyor komısyon yerınde yok ertelenmış dıyor bıze sıra gelıncede o gelmeyen komısyon gelır

Duygu432 dedi ki...

ocak sonu demiştik ocak sonu bitiyor keske erken bitseydi ama bunada şükür 1 aylık bir gecıkmeyle cıkmıs oldu

Hurriyetim dedi ki...

SABIRLIYIZ ZATEN ÖNU SÖYLÜYORUM YANİ BUNADA ŞÜKÜR BERHAGUL
SEN SABIORSIZSIN SAKİN OL ANLA NEMEK İSTEDİĞİMİ GEREK YOK PANİK YAPMA

misafir mağdur dedi ki...

arkadaşlar hızlandılar biraz 17. maddeye geçildi

Hurriyetim dedi ki...

HASİP KAPLAN ÇIKTI HAYIRLI OLSUN:)))

2828 dedi ki...

neyse bizim yasamız belli ki salıya kaldı...geç olsun güç olmasın ne diyelim daha...tok açın halinden anlamaz misali onlar bizim halimizden ne anlasın...ben saadece eşime müjde vermeyi bugün çok istemiştim..........

Name dedi ki...

kaldı 5 madde bugun bıter,salı ya kısmetse cek kanunu

Eset unal dedi ki...

17. maddenin görüşmelerine başlandı...

Esn dedi ki...

nasıl,bir,gelişme,var

özgür dedi ki...

şunu unutmayalım arkadaşlar bugun bu kanun tasarısı bitinceye kadar çalışacaklar.bugün cumhurbaşkanlığı seçim yasaı mecbur bitecek..

aydın özçelik dedi ki...

İyi akşamlar arkadaşlar, hürriyet web sayfası haberi


Üçüncü Yargı paketi açıklandı

2 MİLYON DOSYA SİLİNECEK

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in açıkladığı ile yargının hızlandırma paketinden 2 milyon dosya etkilenecek. Bu dosyalarla ilgili veriler şöyle:

Karşılıksız çek keşide etmekten kaynaklanan dosya sayısı: 600 bin Ön ödeme kapsamına girecek dosya sayısı: 65 bin
Elektirik hırsızlığından gelen yıllık dosya sayısı: 70 bin
Elektrik hırsızlığından Yargıtay’daki toplam dosya sayısı: 53 bin
Suç olmaktan çıkan fililere ilişkin dosya sayısı: Bin 500
Kabahat sayısı: 260 bin

Tolgapolat25 dedi ki...

INSAN HAKLARI OYLEMI GULEYIM BARI VEKIL HAKLARI OLSAYDI 24SAAT ARA VERMEDEN GECIRIRLERDI TABI SURDA SALIYA NEVARKI YINE SALLANIR ICERDEKI CANLARIMIZDA HOP OTURUP KALKAR KESKE UMITLENDIRMESEYDILER INSANLAR EN AZINDAN ALISMISTI ADAM ICERIDE BUGUN CIKTIM YRN CIKACAM KAFAYI YER DURURLAR BENCE KIMSE BIZI INSAN YERINE KOYMUYOR BIZIM ADIMIZ SAHTEKAR SUREKLI YUZUMUZE VURUP DURUYORLAR EYER INSAN HAKLARI VARSA OZAMAN CALISIP BUGECE BITIRSINLER MESAYILERINIDE BIZ ODEYELIM YETERKI ICERDEKILER OZGUR OLSUN

Mustafa Balkar dedi ki...

Meclis Kürsüsünün adını Hasip Kaplan Kürsüsü diye değiştirsek mi acaba? Yahu Allahtan kork! Millet HAPİSTE HAPİSTEEEEE...! Acık ta başka kanunlarda konuş Allahını seversen!!!

Sones Mavi dedi ki...

Değerli arkadaşlar,sinirler yine gergin ben bu yasa cuma günü çıkar diye yazmış bunuda hislerime güvenerek yazıyorum demiştim.hislerim beni yanılttı üzgünüm.Ama şunu iddaa ediyorum biz hepimiz gidelim bu yasa çıkmasın desek bile bu yasa çıkacaktır emin olun.
Ama meclisimiz böyle çalışıyor,muhalefet sırf muhalefet etmek için saatlerce konuşuyor.
şu an cezaevinde olan arkadaşlarımız ve yakınları için 1 saat bile çok önemli biliyorum.
ama elimizden bir şey gelmiyor.tek yapmamız gereken şey ümidimizi hiç yitirmeden,1 hafta daha beklemek.
Allah her şeyin hayırlısını versin kardeşlerim

nilüfer dedi ki...

pazartesi eşim aradığında son arayışın olsun demiştim olmadı .. vardır bundada bi hayır

gülten dedi ki...

dışarıda olan sıkıntılılara ne diycenn beyfendii bizde maduruz paramızı istiyoruz

gülten dedi ki...

inşallahhh ertelenir çıkmazzz

Eset unal dedi ki...

verilen önergelerin çoğu kahverengi olan ibaresinin kırmızı olarak değiştirilmesi diye veriliyor,nedir bu vekillerin kahverengine bu kadar takmasının sebebi....

2828 dedi ki...

mutlaka....bekleriz ne yapalım....bu son bekleyişimiz olsun....

gülten dedi ki...

çeklerii zorlamı kestirdi sizee verdiğinizz insanlar kasıla kasılaaa kesiyordunuz ya ödeyemiycenizz çeki ne diye kestinizz bizim mağdurluğumuz ne olacak enay,i parasımı bizim paramızzzz asaslaklar

Son Tren dedi ki...

iyi akşamlar abiler inanın bir kürt olarak şunu belirtmek isterim dünyada bir sevmediğim biri oda hasip kaplandır aynı çalar saat gibi dışarda kuruyorlar saati meşliste ötüyor

Eset unal dedi ki...

18. maddeye geçildi

misafir mağdur dedi ki...

süperrr madde 18 e geçildi.

Ayyss dedi ki...

Sayın Aydın bey affınıza sığınarak soruyorum ön ödeme kapsamına girecek dosya dediği tahattüt verenlermi acaba

Name dedi ki...

şu an 18 madde gorusuluyor kaldı 4 madde

Son Tren dedi ki...

abi nasılsın

Hbç dedi ki...

kaç madde buuu ...

Murat akın dedi ki...

açıkladın rahatladın mı?

ayşen dedi ki...

bende dua ediyorum salıya kadar herhangi önemli bir olay olmasın bizim maddemizden önemli bir şey çıkmasın...Salı günü görüşülsün artık....

flaş.... dedi ki...

ADAMIN ADINI "HAPİS KAPLAN" DİYE DEĞİŞTİRMEK LAZIM YAA........

Ben_ihtiyar dedi ki...

ARKADAŞLAR HEP YAZARIM SÖYLERİM YAŞIM İLERİ ÇOK ŞEY GÖRDÜM TECRÜBEDEN BÜYÜĞÜ YOK BU KANUN İNŞALLAH KAZASIZ BELASIZ ÇIKACAK DURUM ÖYLE FAKAT TEFECİLER MAL TEFECİLERİ BOL BOL VADELİ SATANLAR SANTAJCI YASAYA ÇOK GÜVENEREK İŞ YAPIYORDU ALIŞMIŞLAR SANTAJCI YASAYA KALMASINI İSTEMİYORLAR BUNLARIN O KADAR ÇOK PARASI VAR Kİ HEPSİ KENDİNİ AYRI BİR DEVLET ZANNEDİYORLAR FAKAT YAVAŞ YAVAŞ ÇIKMAZ DEDİKLERİ ÇEK KANUNU ÇIKMA AŞAMASINA GELİNCE ORTALIĞI YIKMAYA BAŞLADILAR
ARKADAŞLAR KARŞIMIZDA BU GÜN ÇOK GÜÇLÜ BİR MUHALEFET BAŞLADI HER KES VEKİLLERİ ARIYORLAR BASKI YAPIYORLAR GERÇİ BAŞARAMAZLAR AMA BEYAZ KÖPEĞİN PAMUK PAZARINA ZARARI VAR DERLER O HALDE BİZ NE YAPMALIYIZ NERDE BİR YAZI GÖRSEK ORAYA YORUM YAZALIM HAKKIMIZI KORUYALIM BU KONUDA SİTE YÖNETİMİN YARDIMLARINIDA BEKLİYORUZ

Crocodile1963 dedi ki...

sanırım bugece bunu bıtırı kapanacak degılmı meclıs???

hakan dedi ki...

kardeşim az sabırlıol dua et sabır çek bırak sağa sola sataşmayı sankı tek kişiymiş gibi yoırum yazıyosun şükretmesınıde öğren

Name dedi ki...

hepsi 24 son ıkı madde yururluk maddesı kaldı 4

aydın özçelik dedi ki...

Benim düşümceme göre aynen öyle ama ayrıntılar bir iki günde çıkar, ekonomik suça ekonomik ceza dönemi başlıyor

Hulk dedi ki...

arkadaşlar yayını nerden takip ediyorsunuz bilen varsa yazsın lütfen netten bende izlesem

aydın özçelik dedi ki...

Saol kardeşim sen nasılsın

ayşen dedi ki...

bu gergin halimle güldürdünüz :)

Fkrt007 dedi ki...

www meclistv gov tr

ÇEKCİ dedi ki...

2.- Genel Kurulun; 19 Ocak 2012 günkü Birleşiminde 138 sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi;

138 Sıra Sayılı Kanun tasarısının İçtüzüğün 191 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi: birinci bölümünün 1 ila 14 üncü maddelerden, ikinci bölümünün geçici 1 madde dahil olmak üzere bölümünün 15 ila 24 üncü maddelerden oluşması.

Önerilmiştir.

(Genel Kurulun 17/1/2012 tarihli 52 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

SALI GÜNÜ 136 ERTELENİRSE 137 (ÖZGÜRLÜK YASASI)ELE ALINACAKTIR

Tüccar dedi ki...

SAYIN GÜLTEN SİZİN GİBİ ALACAK İDDİA EDENLERDEN 5000 BİN TL ÇEK ALACAĞIM VAR 110 BİN TL YÜZÜNDEN MAHKUM EDİLDİM.. SİZEDE ZORLAMI VERDİLER BU ÇEKLERİ..SİZİN GİBİLER YÜZÜNDEN BU İNSANLAR MAHKUM OLDU. BEN HİÇ BİR ALACAĞIMDAN DOLAYI KİMSEYİ ŞİKAYET ETMEDİM..BEN TÜCCARDIM. TÜCCAR NEFES ALDIĞI SÜRECE BORCUNU ÖDER...
SİZİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM.. GÜN OLUR HARMAN OLUR BİR GÜN SİZİN GİBİ DÜŞÜNEN BİRİLERİ ÇIKARDA O ZAMAN BİZLERİ ANLAYABİLİRSİNİZ.
ŞİMDİ SİZE NE ANLATSAM FAYDASIZ..ÇİLEYİ ÇEKEN BİLİR...

misafir mağdur dedi ki...

gülten adlı kulanıcının paramızı istyroruz mağduruz yazısına cevaben;

buradaki çek mağdurlarının çoğu zaten alacaklı oldukları çeki tahsil edemedikleri için kestikleri çekleri ödeyemeyen gümleyen insanlar bunu anlayamamak bu kadar zormu bizde istiyoruz paramızı ama özgürlüğümüz elimizden alınmışken para pul bize birşey ifade etmiyor. Bence biraz düşünerek yazinın yazacaklarınızı. Bizim borcumuzdan çok alacağımız var ne yapalım sizin bir öneriniz varmı üstelik en büyük zenginliğimiz olan özgürlüğümüzde elimizden alınmışken...

Dostlukpekistirme dedi ki...

şerefsizlik yapma

Esn dedi ki...

aydın,bey,icra,tahhütlerinde,bir,gelişme,yokmu

misafir mağdur dedi ki...

yaşasın 19.madde

Eset unal dedi ki...

19.maddeye geçildi

Dostlukpekistirme dedi ki...

adi köpek insanların acısızla beslenen adiler

Yelkoma dedi ki...

VEKİLLERİME SAYGI DUYDUM BEN OLSAM BU KADAR SABIR GÖSTEREMEZDİM ALLAH SABIR İHSAN ETSİN ÇOK SABIRLI VE ÇALIŞKAN İNSANLAR....

Aldıkları maaşlar analarının ak sütü gibi helal olsun...

aydın özçelik dedi ki...

Yahu akp dışındaki hiçbir partinin önergelerin hiçbiri kabul olmuyor, adamlar bıkmadan usanmadan önerge verip duruyorlar,

Bıkkın Madur dedi ki...

Sevgili Üstadlar ACİL bir baskı yapsak? telefonlardan email ne varsa bugün görüşün artık bizi kurtarın ne olur tarzı bir şeyler yapsak belki bu geç saatte yapamazlarmı daha önce böyle oldu neden olmasın? ama çok acil hemen başlamak lazım oradaki herkese ulaşalım? bir fikir yanlışsam kızmayın ne olur...!

gokhann dedi ki...

ÖZCAN YENİÇERİ ÇIKTI :))))) BU ADAM BENİM ÜNİVERSİTEDE İKTŞSAT SOSYOLOJİSİ HOCAMDI :))) O ZAMANDA SEVMEZDİM....

ERCAN1976 dedi ki...

19. madde

aydın özçelik dedi ki...

on gün içinde bütün ayrıntılar gün yüzüne çıkacak, bana geliyor ekonomik suça ekonomik ceza dönemine giriliyor, ekonomik suçlarla ilgili bütün hapisler kalkacak

ayşen dedi ki...

bu kanun çıkarılırken ismine yargıda hızlanma paketi denmesi pek doğru olmadı.İnsan Haklarına aykırı bir durum olarak lanse edilmeliydi...Piyasada herkesin ağzında artık çekin bir önemi kalmadı kimseden çek almayız falan filan konuşuyorlar..Hapis cezası kalkmamalıydı diyorlar...

Soner Ak dedi ki...

Delirmemek elde değil .

Gonyalı dedi ki...

kaç madde görüşülecek 2.bölümde bilen var mı ?

Alpin dedi ki...

sende kına yakarsın her yerine

Hulk dedi ki...

10 madde .siz şuan izleyebiliyormusunuz yayın yok diyor

our_faces dedi ki...

aslında akp bir grup önerisi daha verse şu anda;.....................malum sebeplerden dolayı bugün bu yasadan sonra 137 sıra sayılı yasa görüşülmeden çalışmaya devam edilmesi diye...zaten bizimki az maddeli bir yasa

Murat akın dedi ki...

o hapis kaplan dediğin senelerdir senin özgürlüğün için uğraşıyo zavallı çocuk

aydın özçelik dedi ki...

Show man, adam kağıdı okuyorda beden dili sıfır ne söylediğini biliyorsa ben bu işi bilmiyorum

aydın özçelik dedi ki...

meclis tv den seyrediyoruz

usa35 dedi ki...

Gulten senin aq ok. Bugune kadar aldigin her cek yapragi bir tarafina girsin.
Sevgiler

Hurriyetim dedi ki...

arkadaşlar bu kanun bu gün bitmiş işte önerge üzerine önerge binbir sıkıntılar var
herkes konuşuk yapacakki mecliste maaşı hakketsin:)) bekliycez
24 kadar kaçanın ansı ağalamaz::))

our_faces dedi ki...

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
bir otobüs dolusu politikacı seçim kampanyası icin tekSAS' ta dolaşıyorlarmış. Otobüs büyük bir çiftliğin yanından geçerken, otobüs şoförün dalgınlığı yüzünden derin bir şarampole uçmuş. Çiftçi koşarak gelmiş, gece kurda kusa yem olmasınlar diye cesetleri gömmeye başlamış. Ertesi sabah, Şerif soruşturma icin çiftliğe gelmiş. Çiftçiye sormuş: "Otobüsteki bütün politikacıları gömdün demek...Hepsi de ölüydü, eminsin değil mi?" Çiftçi cevap vermiş: "Bazıları yaşadıklarını iddia ettiler ama politikacıları bilirsiniz. Nasıl yalan söylerler! ".

freesoldier33 dedi ki...

SEVGİLİ GÖKHAN KARDEŞİM ÇOK HAKLISIN.BU SİTE ZAMAN ZAMAN BÖYLE DAVRANABİLİYOR.BAK DİKKAT ETTİNMİ HİÇ O ÇOK YORUM YAPAN FUTBOLCUDAN TIK ÇIKMIYOR.1-2 GÜN GEÇSİN BAŞLAR YİNE.MAALESEF ACIYI ÇEKENİ ANLAYAN ÇOK AZ BURADA.SAYIN CÜNEYT BEYİ VE LEVENT ABİ Mİ TENZİH EDİYORUM.SAYGILARIMLA...

Cek_magduru_34 dedi ki...

kardeşim elbette oylanacak kendi maaşlarını nasıl gece yarısı anında oyladılarsa bu yasada bi şekilde geçecektir

Barışçı-Mersin dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR LİMANDA BULUNAN NUHUN GEMİSİ ARTIK İSKELEYE YANAŞMIŞTIR. TAHLİYE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI İÇİN, SON BİR KAÇ İŞLEMİ BEKLEMEKTESİNİZ. GERÇİ KARAYA ÇIKTIĞINIZDA, DAHA BİR ÇOK SORUNUNUZ OLDUĞUNU GÖRECEK VE O SORUNLARA KARŞI MÜCADELE EDECEKSİNİZ AMA, HER ŞEYDEN EVVEL ÖZGÜRSÜNÜZ VE ÖZLEMLE BEKLEDİĞİNİZ SEVDİKLERİNİZE ARTIK SARILABİLECEKSİNİZ.

KARAYA ÇIKTIĞINIZDA, AYLAR VE HATTA YILLAR SONRA SİZLERE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ VEREN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEYİN VE O YÜCELER YÜCESİNE BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER EDEREK.

Bu güne kadar, haklı davamızda tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara, haklı davamızda duyarlılık gösteren tüm Sayın Yöneticilerimize, ayrıca; son bir kaç gündür onlarca telefon açıp bana teşekkür ve saygılarını ileten arkadaşlarıma, saygı; sevgi ve hürmetlerimi ileterek, haklı davamızda; karınca kadarınca çekmiş olduğum tüm emekleri, arkadaşlarıma helal ediyorum. Haklı davamızda bana emekleri geçmiş olan tüm arkadaşlarımda, bana emeklerini helal etsinler diyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
İçinizden Biri Dava Arkadaşınız.
Barışçı-Mersin.
14.Ocak.2012 Saat: 13,58DEĞERLİ ARKADAŞLAR. BİR KAÇ GÜNDÜR YUKARIDAKİ YORUMUMDAN BAŞKA SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM. SABIR ARKADAŞLAR SABIR. ALLAH HEPİNİZE SABIRLAR VERSİN. SABRIN SONU SELAMET OLUP VE İNŞALLAH; HEPİNİZ TEZ ZAMANDA, ÖZGÜRLÜKLERİNİZE VE SEVDİKLERİNİZE KAVUŞACAKSINIZ. ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL ELBTTEKİ ÇETİNDİR. AMA, O ÇOK NAZ YAPAN ÖZGÜRLÜK ARTIK KAPIDA. ONU KÜSTÜRMEYİN, KAPINIZI AÇIK TUTUN, O'NA SİTEM ETMEKLE BİRLİKTE, O'NU KUCAKLAMAYA HAZIRLANIN. SAYGI VE SEVGİLERİMLE.

freesoldier33 dedi ki...

ÖYLE DEME MFTEKNİK AKSARSA ÜMİTLERE TUZ BİBER EKİLİR

Mstankara61 dedi ki...

ARKADAŞLAR...

ALLAH HERKESE SABIR VE GÜÇ VERSİN....
BEKLEMEK ZOR BİRŞEY.....
AMA BAŞKA DA ÇARE YOK....

YALNIZ İŞİN ŞURASI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ Kİ BU KANUNU BU HÜKÜMET TAYYİP ERDOĞAN İMZASIYLA GÖNDERDİ, KOMİSYON HAVALE ETTİ... GENEL KURULDA MUHALEFET C.BŞK.LIĞI SÜRESİYLE İLGİLİ BALIĞA YATTI... O KADAR....

HERKESE HAYIRLI AKŞAMLAR...
SABR-I CEMİLLER DİLERİM...

SALI GÜNÜ KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM...

MSTANKARA61

Hurriyetim dedi ki...

meclis duruma göre kara alabiliyor bu meclise bağlı mesela kıbrıs konusunda veya bir çok konuda pazar günü bile toplanmıştır meclis toplanmaya çağrılır o esnada diğer yasalarda yapılabilir

niyaz................niyaz dedi ki...

halk tv arkadaşlar..................

nilüfer dedi ki...

başbakan imzaladı gönderdi o kadar insan ümitlendi bekledi haftalarca neden bu kadar uzatılıyor ..yazık bizlere kızıma söylecek sözüm kalmadı

SERKAN dedi ki...

BEN YAKLASIK 2 SAAT SİTEYE BAKTIGIMDA HERKEZ GERGİNDİ VE GÖKANINDA SON 2 GÜNDÜR GERGİN OLDUGUNU GÖRDÜM O ÖNCULERIMIZDEN SADECE Bİ TANESİ SIRADAN Bİ ARKADASIMIZIN GERGİN OLMASI BENİ FAZLA ETKİLEMİYOR NEDEN DERSENİZ DİYORUMKİ ODA BENİM GİBİ BAZI OLAYLARI BİLMİYOR AMA GÖKAN GİBİ AYDIN GİBİ FUTBOLCU GİBİ KİŞİLERİN GERGİN OLMASI BENİDE GERİYOR VE UFAKTA OLSA GERGİNLİGİ TEBESSUME CEVİRMEK İÇİN ESPİRİ YAPTIM NASI HAYEL VE ÜMİTSİZ YASANMAZSA ASIK SURATLADA ZOR YASANIYOR KEMAL SUNALA GÜLMEYEN YOKTUR SALAKCA TAVIRLARINA AMA DİKKATLİCENE İZLERSENİZ HER TAVRINDA Bİ GERCEK YATAR

AyşeD dedi ki...

Biz de yurtdışında yasayı bekleyenlerdeniz.138. madde 137 nin önüne geçtiğine göre Salı günü görüşülmesi ile ilgili baskı (mail,fax,telefon) yapılması gerekmiyor mu?

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 830   Yeni› En yeni»