Yargıtay Kararı: Taahhüdü İhlal İşlenmiş Faiz Hesaplaması

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık M.. B..'in beraatine dair Sakarya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 02/04/2015 tarihli ve 2015/136 esas, 2015/395 karar sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına
İcra memuru ve alacaklı vekili, haciz esnasında veya İcra Müdürlüğünde taahhüt alırken takibin kesinleştiği tarihten taahhüt tarihine kadar işlemiş olan faizi hesaplamalı, tarihlerini de yazmak suretiyle tutanağa geçirmeli, ayrıca ilk taahhüt tarihindeki taksit ile son taahhüt taksiti tarihine kadar işleyecek olan faizi de hesaplamalı ve tarihleri ile birlikte tutanağa yazmalıdır. Aksi halde geçerli bir taahhütden söz edilemez. (İzmir'deki İcra Ceza Mahkemeleri, taahhüdü ihlal dosyalarını yeniden ele alarak, kesinleşmiş dosyalarda dahil olmak üzere Yargıtay 19. Ceza Dairesinin almış olduğu bu kararı uygulamaya başladı ve bugüne kadar alınmış olan tüm taahhüdü ihlal dosyalarında, bu eksiklik görüldüğünden dolayı bu dosyalara beraat kararı verildi.)

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi

Esas No: 2015/10670
Karar No: 2015/3808
Karar Tarihi: 11/08/2015
Tebliğname No: 2015/243833

İçtihat Metni

Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık M.. B..'in beraatine dair Sakarya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 02/04/2015 tarihli ve 2015/136 esas, 2015/395 karar sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin mercii Sakarya 1. İcra Ceza Mahkemesinin 15/04/2015 tarihli ve 2015/289 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 29/06/2015 gün ve 42873 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/07/2015 gün ve KYB.2015-243833 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, 2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 11/09/2014 tarihli taahhütnamede faiz olarak 115,15 Türk Lirası belirtilmiş ise de, bu faizin hangi dönemleri kapsadığı, icra takibinin kesinleştiği tarihten taahhüt tarihine kadar işlemiş ve taahhüt tarihinden son taksit tarihine kadar işleyecek faiz olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklık olmadığı gibi alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı, bu nedenlerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi nedeniyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, sanığın aleyhine sonuç doğuracak surette itirazın kabulü ile cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Sakarya 1. İcra Ceza Mahkemesinin 15/04/2015 tarihli ve 2015/289 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309/4-d. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına, 11.08.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder