Taahhüdü ihlal Hapislerinde 10 Gün Süre Verilip Salıverme Kaldırıldı

aahhüt Mağdurları çok dikkatli olun, savcılıklar taahhüt ihlal nedeniyle tazyik hapsi almış kişiye çağrı kağıdı göndermeden doğrudan yakalama çıkartıp, yakalandığında 10 gün süre vermeden kolluk marifetiyle açık cezaevine teslim edebilir.
Ağustos ayında açık cezaevine ayrılma yönetmeliği değişti. Önceki yönetmeliğin 9. maddesinde taahhüdü ihlal nedeniyle verilen tazyik hapsinden yakalanarak gelen kişiye 10 gün süre verip açığa ayırma yapılmasında hüküm vardı.

Ancak Ağustos ayında yürürlüğe giren yeni yönetmelikte bu hüküm bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili Adalet bakanlığa görüş soruldu. Bakanlık taahhüdü ihlal nedeniyle yakalanan kişiye süre vermeden kolluk marifetiyle doğrudan açık cezaevine gönderilmesi gerekir şeklinde görüş belirtmiştir.

Yönetmelik yapılırken tazyik hapislerinde doğrudan yakalama konusu atlanmış mı diye düşünülerek bakanlığa görüş soruldu. Adalet Bakanlığı atlanmadı, bilinçli yapıldı mealinde bir görüş bildirdi, Taahhüt Mağdurları çok dikkatli olun, savcılıklar taahhüt ihlal nedeniyle tazyik hapsi almış kişiye çağrı kağıdı göndermeden doğrudan yakalama çıkartıp, yakalandığında 10 gün süre vermeden kolluk marifetiyle açık cezaevine teslim edebilir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü


Sayı : 66971140.02.206.06.02/20.11.2015
Konu : Açık Ceza İnfaz Kurumlarına ayırma

....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 04.11.2015 tarihli ve 10107 sayılı yazı.

           İlgi yazı ekinde gönderilen 04.11.2015 tarihli ve 2015/92 Muh sayılı yazıda özetle; Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde 22.08.2015 tarihinde yapılan değişiklikten önce, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu çerçevesinde verilen tazyik hapsi cezalarından dolayı hükümlü yakalandığında açık ceza infaz kurumlarına ayrılma belgesi tanzim edileceği açıkça belirtilmekte iken, değişiklikten sonra bu hüküm yönetmelikten çıkarıldığı,

           2004 Sayılı İcra İflas Kanunu çerçevesinde verilen tazyik hapislerine çağrı kağıdı düzenlenmediği, Dolayısıyla yönetmeliğin 9. maddesinin 3/a maddesine göre tazyik hapislerinden dolayı açık ceza infaz kurumuna ayrılma belgesi tanzim edilemeyeceğinden, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu çerçevesinde verilen tazyik hapislerinden yararlananlara açığa ayrılma belgesi (EK-1) tanzim edilmeksizin doğrudan kolluk marifetiyle açık ceza infaz kurumuna gönderilip gönderilmeyeceğine dair görüş verilmesi istenilmiştir.

 Bilindiği üzere;
           6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "Yakalama emri" kenar başlıklı 19 uncu maddesi;
           (1) Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine
on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır.
           (2) (Değişik: 24/1/2013-6411/5 md.) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla
hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır.
           (3) (Ek: 24/1/2013-6411/5 md.) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı kâğıdı gönderilir.
Şeklinde değiştirildiğinden

          Yönetmeliğin "Doğrudan açık kuruma gönderme kararı" kenar başlıklı 9 uncu maddesinde de değişiklik yapılmıştır.
           (1) Ağır ceza merkez veya mülhakat Cumhuriyet başsavcılıkları, bağlı bulundukları ağır ceza merkezi yargı çevresinde açık kurum bulunması hâlinde, 5 inci madde kapsamında kalan hükümlülerin doğrudan o yerde bulunan açık kurumlara gönderilmesine karar verir.
          (2) Ağır ceza merkezi yargı çevresinde açık kurum bulunmayan merkez veya mülhakat Cumhuriyet başsavcılıkları ise 5 inci madde kapsamında kalan hükümlülerin Bakanlıkça belirlenen listedeki açık kurumlardan birine gönderilmesine karar verir.

          (Değişik: 22.08.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete)“(3) 5 inci madde kapsamında kalan hükümlülerin infazına başlanabilmesi için;
          a) Çağrı üzerine gelenlere birinci veya ikinci fıkralara göre gönderileceği açık kurum belirlendikten sonra, on gün süre verilerek ilgili kuruma teslim olması, aksi takdirde yakalanarak açık kuruma alınacağı hususu EK-1’de yer alan açık ceza infaz kurumlarına gönderme tutanağı ile tebliğ ve ihtar olunur. Bu tebligat ve mahkeme ilâmı, derhâl açık kurumun bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
          b) Çağrıya uymayan veya EK-1 belgesinde belirtilen açık kuruma teslim olmayan hükümlüler hakkında 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yakalama emri çıkarılır ve yakalandıklarında kolluk marifetiyle açık kuruma teslim edilir.
          (4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında yakalanan hükümlü, yakalandığı il sınırları içinde açık kurum bulunmadığı takdirde, Bakanlıkça belirlenen açık kuruma gönderilmek üzere bulunduğu yer kapalı kuruma teslim edilir. Teslim alınan hükümlü 5275 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlemleri tamamlandıktan sonra en kısa süre içinde açık kuruma nakledilir.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu nedenle;
          Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında kalan hükümlülere, açığa ayrılma belgesi tanzim edilmeden 9 uncu maddenin 4 üncü fıkrası gereğince en kısa süre içinde açık kuruma nakledileceği değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M.Fatih BELVİRANLI
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder