Taahhüdü ihlal Beraat Kararı (Ekonomik Durum)

Taahhüdü ihlal Ödeme gücünün olmaması, Ekonomik Durum Araştırması Beraat Kararı, icra ve iflas kanunu 340. maddeTaahhüdü ihlal Ödeme gücünün olmaması, Ekonomik Durum Araştırması Beraat Kararı

Acz : Bir nesneye gücü yetmemek, kudreti olmama durumu, güçsüzlük, kifayetsizlik. Bu sıfatları üzerinde bulunduran kimseye de aciz denir. Acz, kudretin zıddıdır. Bir şeyi yapmaya gücü yetmeyen kimse ondan acizdir. İslam’da mükellefiyet’ler kudrete bağlıdır. Bir şeyi yapmaktan aciz olan onunla mükellef değildir. Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle yükümlü tutmaz.

İcea ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi taahhüdü ihlal davalarında borçlunun makbul bir sebep ile ödeme şartını ihlal edip etmediği araştırılmaksızın mahkumiyet kararları verilmektedir. Mahkemece, şekli bir inceleme ile icra dosyası celp edilerek, taahhüdünü yerine getirip, getirmediği incelenerek kararlar çıktığı bilinmektedir. Mali içtimai durum araştırmasına ilişkin talepler dahi dikkate alınmaksızın yerel Mahkemelerce mahkumiyet hükmü kurulmaktadır. Uygulamada bu mahkumiyet kararları Anayasanın, Kanunun, AİHM ilgili protokolünün ve CGK kararlarına aykırı olarak verilmektedir.

Diğer yandan nadir de olsa bazı mahkemeler, sanığın tahhüdüne uymamasının makbul sebebe dayandığını, ekonomik durum araştırmasıyla kişinin acz içinde olup olmadığını, suç işleme kastı ve cezalandırmadan beklenen amacın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunda kanaatlerini belirtip, sanık ekonomik olarak acz içerisindeyse beraat kararı vermektedir.

Ödeme gücünün olmaması nedeniyle beraat hükmü kurulmuş örnek mahkeme kararı aşağıdadır.


T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/...
KARAR NO : 2013/...
İCRA NO : 2013/...
HAKİM : SEDAT ÇEVİK    29857
KATİP : SEMA GİRİTOĞLU    111145
MÜŞTEKİ :
SANIK :
SUÇ : Taahhüdü ihlal
DAVA TARİHİ: 12/04/2012
KARAR TARİHİ: 22/05/2013

          Müşteki vekili tarafından yukarıda açık kimliği ve atılı suçu yazılı sanık hakkında açılan davanın Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:
          GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
          Müşteki vekili, icra takibinin kesinleşmesinden sonra sanığın borcunu taksitle ödemeyi taahhüt etmesine karşın haklı bir neden olmaksızın bu taahhüdüne uymadığını belirterek İIK'nun 340. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istemiştir.

          Sanık meşruhatlı davetiye tebliğine karşın duruşmaya gelmemiş, savunma dilekçesi vermiştir. Savunma dilekçesinde taahhüdüne uymamasının makbul sebebe dayandığını, ekonomik durumunun bozuk olması nedeni ile acz içinde bulunduğunu, suç işleme kastının bulunmadığını, cezalandırmadan beklenen amacın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istediğini bildirmiştir.

          İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğünün 2013/.... Esas sayılı dosyasının incelenmesinde, alacaklı tarafından borçlu sanık aleyhine kambiyo takibi yapıldığı, borçlu sanığın 8.059,53 TL olan borcunu 07/04/2012 tarihinde ödemeyi taahhüt ettiği anlaşılmıştır.

         Geyve Jandarma Komutanlığına yazılan yazı cevabında, sanığın serbest meslek ile uğraştığı, üzerine kayıtlı taşınmazının ve motorlu taşıtının olmadığı, herhangi bir kira gelirinin olmadığı, geçiminin eşi tarafından sağlandığı, ikametlerinde kayın pederi, kayın validesi ve kızı ile beraber yaşadıkları bildirilmiş olup, sanığın tespit edilen mali ve sosyal durumuna göre 07/04/2012 tarihinde ödemesi gereken 8.059,53 TL'yi ödemesinin fiilen imkansız olduğu, borçlunun taahhüdüne uymamasında İİK'nun 340. maddesinde öngörülen makbul sebebin mevcut olduğu anlaşılmakla sanığın beraatine karar verilmesi gerekmiştir.
          HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere,
          Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle müsnet suçtan beraatine,
          Müşteki tarafça yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
          Kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istanbul Anadolu 3. İcra Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere müşteki vekilinin yüzüne karsı, sanığın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/05/2013

Katip 111145                                                                                                   Hakim 29857

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder