KARAR; 5941 uyarlama yargılaması Temyize tabidir.

Adana Ağır Ceza Mahkemesi 5941 Sayılı Çek kanununa göre verilen UYARLAMA YARGILAMALARININ temyiz yolu açık olarak karar verileceği gerekçesiyle
Hükümlünün 23.l l.20l0 tarihinde verdiği dilekçe ile yargılama
sil l"iııtlı clııırışıııa gününü bildiren tebliğatın yöntemine uygun yapılmadığını Ve 594l sayıii yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği, bu talebin reddi nedeniyle itiraz üzerine dosyanın mahkememize gönderildiği,

Hangi kararların hangi yasa yoluna tabi olduğunun CMK'da ve özelyasalarda tespit edildiği, CMK.nun 267ll maddesi gereğince hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararları aleyhine karşı itiraz yoluna gidilebileceği, bir cezanın infazı sırasında infaz hukuku ile ilgili kararlarında itiraz yasa yoluna tabi olduğu

594l sayılı yasada 3167 sayılı yasaya göre veriler hükümlerin uyarlamasıyla ilgili düzenleme bulunmaması nedeniyıe bu tür talepler nedeniyle yapılacak başvurular için CMK.da.yazılı yasa yollarının uygulanması gerektiği, bu nedenle hükmün 5941 sayılı yasaya göre uyarlanması talebi sonucunda verilen kararın infaza ilişkin olmaması ve mahkeme kararı niteliğinde olması nedeniyle itiraz yasa yolu ile denetlenemeyeceği,
Kovuşturma sırasındaki usul kurallarına aykırılığında esas hükümle birlikte temyiz davasının konusunu oluşturduğu
Hatalı yasa yolu başvurusunun başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı Sonucuna varılmakla,
Dosyanın temyiz yasa yolunun işletilmesi için mahkemesine iadesine,
Kararını vermiştir.

                                                                                       " Türk Milleti Adına "   T.C.                  
ADANA
4.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ NO : 2010/823

BAŞKAN : BATTAL ÖZER 28027
ÜYE : MÜCTEBA REYHANOĞLU 29997
ÜYE : GÜLAY BEKAR ALP AN 38424
KATİP : FERHAT BAĞCİ 127280Hükümlü Halil Turan Erdal'ın Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2 ' i i .201 0 tarih ve 2007/184-277 sayılı ek kararına itirazı nedeniyle,

C.Savcısının görüsü yazılı olarak alındıktan sonra, Dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükümlünün Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.04.2007 gün ve 2(i07 1X4-277 sayılı ilamıyla 3167 Sayılı Yasanın 16/1 maddesi gereğince 23.800 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı, kararın 11.05.2007 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle infaza verildiği, hükümlünün 23.07.2007 tarihinde kararı temyiz ettiği, 25.07.2007 tarihli kararla temyiz talebinin reddine karar verildiği, bu kararın 06.07.2007 tarihinde vekiline tebliğ edildiği, cezanın infazı sırasında hükümlünün 22.12.2009 tarihinde ödeme taahhüdünde bulunduğu, 23.12.2009 tarihli kamda taahhüt kabul edilerek infazın durdurulduğu,

Hükümlünün 23.11.2010 tarihinde verdiği dilekçe ile yargılama Şuasında duruşma gününü bildiren tebligatın yöntemine uygun yapılmadığını ve 5941 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği, bu talebin reddi nedeniyle itiraz üzerine dosyanın mahkememize gönderildiği,

Hangi kararların hangi yasa yoluna tabi olduğunun CMK'da ve özel y. .;alarda tespit edildiği, CMK.nun 267/1 maddesi gereğince hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararları aleyhine karsı itiraz yoluna gidilebileceği, bir cezanın infazı sı/asında infaz hukuku ile ilgili kararlarında itiraz yasa yoluna tabi olduğu,

5941 sayılı yasada 3167 sayılı yasaya göre veriler hükümlerin u ülaıımasıyla ilgili düzenleme bulunmaması nedeniyle bu tür talepler nedeniyle yapılacak başvurular için CMK.da yazılı yasa yollarının uygulanması gerektiği, bu nedenle hükmün 5941 s a ıh yasaya göre uyarlanması talebi sonucunda verilen kararın, infaza ilişkin olmaması ve n ıhkeme kararı niteliğinde olması nedeniyle itiraz yasa yolu ile denetlenemeyeceği,

Kovuşturma sırasındaki usul kurallarına aykırılığında esas hükümle birlikle temyiz davasının konusunu oluşturduğu,
Hatalı yasa yolu başvurusunun başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı,
Sonucuna varılmakla,

Dosyanın temyiz yasa yolunun işletilmesi için mahkemesine iadesine, Evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verildi16/1 2/2010Başkan 28027              Üye 29997           Üye 38424               Katip 127280
Kararın orjinal metni
1 yorum:

Adsız dedi ki...

merhaba arkadaşlar

örneğin çek üzerindeki imza benim fakat diğer bütün herşey başkası tarafından yazılmış. bu konuda uyarlama yargılanmasıyla hapis cezasından kurtulabilir miyim?