Yargıtay 2010 içtihat Taahhütname

YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No : 2008/4284
Karar No : 2010/1460
Tebligname No:10/2010-37
Mahkemesi: İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi
Tetkik Hakimi: Halil DAĞ

TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Rıdvan Suşehir hakkında İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 13/06/2006 tarihinde 2005/193 esas ve 2006/552 karar sayı ile verilen mahkûmiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgı'nca onama/ bozma isteğiyle dava dosyasının tebligname ekinde 04/03/2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı, Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanığın/Sanık müdafiinin, hâkim tarafından havale edilen 04/01/2009 tarihli dilekçesinde, suç konusu çekten/çeklerden dolayı ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde şikâyetçiye ödeyeceğini belirterek, 28/12/2009 tarihli taahhütnameyi dilekçe ekinde sunmuş olması nedeniyle, 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu "nun geçici 2. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin, hükmün BOZULMASINA, 27/01/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder