6545 Sayılı Kanun Ödenmeyen Adli Para Cezalarının İnfazı

Adli para cezaları açık cezaevi denetimli serbestlik kamuya yararlı işte çalışma
5275 sayılı Kanunun ,Adli Para Cezalarının infazını düzenleyen 106. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle Adli Para Cezasınını ödenmemesi sebebiyle ceza evinde bulunan mahkumların tahliyesini gerçekleştirmek için tahliye işlemlerine başlanmıştır.

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6545
Kabul Tarihi: 18/6/2014

MADDE 81 – 5275 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on birinci fıkrasına “İnfaz edilen hapsin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kamuya yararlı işte çalışmanın” ibaresi eklenmiştir.

(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.”

(8) Hükümlü, hapis yattığı veya kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır veya kamuya yararlı işte çalıştırılma sona erer.”

6545 SAYILI KANUN UYGULAMASI - İNFAZ SAVCILIĞI

1- a) Sadece Adli Para Cezasından çevrilen hapis cezasının infazından dolayı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler,
b) Adli Para Cezasından çevrilen hapis cezası ile doğrudan verilen hapis cezasının içtiması nedeniyle Ceza İnfaz Kurumunuzda bulunan ve Adli Para Cezasından çevrilen para cezası düşüldükten sonra tahliye olabilecek hükümlüler,
Adli para cezasından çevrilen hapis cezalarının KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞMA SURETİYLE İNFAZ EDİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, Cumhuriyet Savcılığınca, resen ve doğrudan tahliye edilmeleri

2- Adli Para Cezasından çevrilen hapis cezası ile doğrudan verilen hapis cezasının içtiması nedeniyle Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan ve Adli Para Cezasından çevrilen para cezası düşüldükten sonra Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılmaya hak kazanacak hükümlülerin içtimaları yapılarak Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılmalarının sağlanması,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191. ve 277. maddesinden verilen hapis cezalarının infazının durdurulması ve mahkemesinden "6545 Sayılı Kanun nedeniyle uyarlama" kararı istenmesi,

4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 152/1. maddesinden teşdiden verilen hapis cezalarının ve 152/2. maddesinden verilen hapis cezalarının infazının durdurulması ve mahkemesinden "6545 Sayılı Kanun nedeniyle uyarlama" kararı istenmesi,

5- Adli Para Cezasından çevrilen hapis cezası Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Edilemeyeceğinden, doğrudan verilen hapis cezaları ile İçtima edilmemeli, varsa içtimaları çözdürülmeli ve hapis cezası infaz edilip ŞARTLA TAHLİYE KARARI ALINDIKTAN SONRA, Adli Para Cezasından çevrilen hapis cezasının "kamuya yararlı işte çalışma" suretiyle infazının sağlanması,

T.C.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
İNFAZ İŞİ - İVEDİ

Sayı : 2013/1244 ilam 28/06/2014
Konu : Yasa değişikliği nedeniyle tahliye hk.

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : 23/06/2014 tarih ve 2014/2466 Muh. Sayılı yazımız

          Türk Ceza Kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6545 sayılı Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 28/06/2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği, 6545 sayılı Yasayla 5275 sayılı CGTİK'nın 106/3 maddesinin "hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir.

         Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması halinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir" şeklinde değiştirildiği,

         Aynı Yasa ile değiştirilen 5275 sayılı CGTİK'nın 105/A-4.f. maddesinde ise "adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler Kanunun yürürlük tarihi sonrasında denetimli serbestlik tedbiri kapsamında tahliye olamayacakları", düzenlendiğinden ve 5237 sayılı TCK 7/3 maddesi uyarınca; "Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanacağından",

          Açıklanan nedenlerle;
          Yasa değişikliği sonrasında kişi mağduriyetine sebebiyet verilmemesi açısından,
          1-Ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesi nedeniyle cezasının infazı için cezaevinde bulunan hükümlülerin başka suçtan infazı gereken ilamı yoksa DERHAL TAHLİYELERİNE ile diğer işlemlerin ikmali için dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi,

         2-Hükümlüye infazı bu aşamada tamamlanamayan adli para cezasıyla ilgili olarak 6545 sayılı Yasayla değişik 5275 sayılı Yasanın 106/3 maddesi uyarınca "...iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması halinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceğinin" İHTARI İLE BU HUSUSUN TUTANAK ALTINA ALINMASI,

         3-Hükümlüye infazı tamamlanamayan adli para cezasının kamuya yararlı bir işte çalıştırılması tedbirine çevrilmesi halinde gitmek istediği Denetimli-Serbestlik biriminin sorulması ve bu konuda yazılı dilekçesinin alınması suretiyle,

Gereğinin İVEDİLİKLE icrası rica olunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder