Şirket vekilinin imzaladığı çek, beraat kararı

T.C. BAKIRKÖY 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA EK KARAR
DOSYA NO: 2008/791
KARAR NO: 2008/891
C.SAVCILIĞI ESAS NO Ek-1 : 2008/7001
HAKİM: FERŞAT AYDIN 32274
C. SAVCISI: NEVİN ÖZKAN 33923
KATİP: FATİH DUTKUN 134455
SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ T:28/02/2007
KARAR: Mahkumiyet - Adli Para Cezası
KARAR T.: 13/11/2008
BERAAT T.:22/10/2010
Mahkememize yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı hükümlü ..... hakkında yapılan yargılamanın uyarlaması yargılaması sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Hükümlü ........ hakkında yapılan yargılama sonucunda hükümlü hakkında mahkememizin 13/11/2008 tarihinde verilen ve kesinleşen 2008/791 esas ve 2008/891 karar sayılı ilam ile ilgili olarak hükümlüce yargılamanın uyarlanması talep edilmiş olmakla;
İDDİA;
Şikayetçi vekili ŞİKAYETİNDE; "Bizim sanık hakkında şikayetimiz devam etmektedir, alacağımızı tahsil edemedik, 5941 sayılı yasada sanık lehine bir durum olduğunu düşünmüyoruz, sanık hakkındaki ilamın infazının devamına karar verilmesini, talep ediyoruz" demek suretiyle şikayetini bildirmiş,

İddia Makamı Esas Hakkındaki MÜTALAASINDA: "Her ne kadar hükümlü .... hakkında karşılıksız çek düzenlemek suçundan yapılan yargılama sonucunda hükümlünün atılı suçu işlediği sabit görülmüş ve verilen mahkûmiyet kararı kesinleştirip infaza verilmiş ise de, hükümlünün davaya konu çek yaprağını çek keşidecisi olarak değil, keşideci şirketin vekili olarak keşide ettiği, 3167 sayılı Yasanın vekiller içinde cezalandırmayı öngörmesine, karşın, iddianamede anlatılan eylemin 5941 S.Kanunun 5. maddesinin sadece yasal temsilciler için cezalandırılması öngörülüp vekiller için cezalandırma öngörmediği, bu nedenle hükümlünün lehine olan kanun 5941 sayılı çek yasası olup, hükümlünün atılı suçtan beraatine karar verilmesi ve kurulan mahkûmiyet hükmünün iptaline ve hükümlünün beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur,." demek suretiyle hükümlünün beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA:Hükümlü ..... SAVUNMASINDA: Hükümlü için yazılan tebligata olumsuz cevap verilmiş olduğundan savunması sorulamamış,
Hükümlü Müdafii SAVUNMASINDA; Hükümlü müdafiine duruşma günü bildirilmesine rağmen duruşmaları takip etmemekle savunması sorulamamış;

DELİLLER, MAHKEMENİN KABULÜ, DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ;
Her ne kadar hükümlü hakkında mahkememizin 13/11/2008 tarihinde verilen ve kesinleşen 2008/791 esas ve 2008/891 karar sayılı ilam 3167 Sayılı Yasanın 16/1 maddesine muhalefet suçundan mahkumiyet kararı verilmiş ise de,
3167 Sayılı Yasanın 16/1-3 maddesinin 5941 Sayılı Yasanın 9/1 nci maddesindeki "19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır." düzenleme ile yürürlükten kaldırıldığı, bu suçun yerine 5941 Sayılı Yasanın 5/1 nci maddesindeki "Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekte ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer yada hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür." şeklindeki düzenlemenin getirildiği, bu düzenleme ile 3167 Sayılı Yasanın 16. maddesinde düzenlenen karşılıksız çek keşide etmek suçunun maddi unsurlarının değiştirildiği, bu düzenleme ile düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermenin, daha açık bir anlatımla çek yaprağındaki keşide tarihine göre Türk Ticaret Kanununda belirtilen yasal ibraz süresi içerisinde çek yaprağının bankaya ibraz edimesinin kanuni unsur kılındığı, bu zorunluluk karşısında kanuni ibraz süresinde ibraz edilmeyen çek yaprağı açısından bu yeni suçun yasal unsurlarının oluştuğuna kabule yasal imkan olamayacağı, iş bu somut kamu davasında da ibrazın keşide tarihine göre yasal on günlük süre içerisinde olmadığı, bu nedenle 3167 Sayılı Yasanın 16 nci maddesi gereğince suç teşkil eden hükümlünün eyleminin 5941 Sayılı Yasanın 5 nci maddesine göre yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle suç kabul olunamayacağı, TCK:nın 7 nci maddesi gözetildiğinde de hükümlünün eylemini suç kabul etmeyen 5941 sayılı yasanın 3167 Sayılı yasaya göre hükümlünün daha lehine olduğunda tereddüt bulunmadığı düşünülmüş ve değerlendirilmiş.
Her ne kadar CMK.nın 22. Maddesi gereğince yargılamanın iadesi davalarına esas hakkındaki hükmü veren mahkeme hakiminin bakmasına yasal olanak yok ise de iş bu davanın yargılamanın iadesi değil uyarlama yargılaması olduğu, bu nedenle de davayı görmekte yasal bir engel bulunmadığı düşünülmüş ve değerlendirilmiş,
Bu kabullere göre aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: İzah edilen gerekçeye ve oluşan vicdani kanıya göre;
Mahkememizin 13/11/2008 gün ve 2008/791 Esas, 2008/891 sayılı kesinleşmiş ilamında hükümlü .... hakkında kurulan ve kesinleşen mahkûmiyet hükmünün İPTALİNE,
Hükümlü ......'ın iddianamede üzerine atılı karşılıksız çek keşide etme suçundan TCK.nın 7 Maddesi delaletiyle CMK.nın 223/2-a maddesi gereğince BERATİNE,
Atılı suçu işlediği yönünde delil elde edilen suç tarihinde .... Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yasal temsilcisi olan .... hakkında SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA.
Beraat nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,
Hükümlü ve hükümlü müdafiinin yokluğunda, şikayetçi ve vekilinin yokluğunda, karar yüzüne karşı verilen taraf için kararın tefhimi tarihinden itibaren, karar yokluğunda verilen taraf için kararın tebliği tarihinden itibaren 1 hafta yasal süresi içersinde, mahkememize bir dilekçe vermek suretiyle veya tutanağa bağlanmak ve mahkeme hakimine onaylatılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yüksek Yargıtay'a temyiz yasa yolu açık olnpk üzere iddia makamında Cumhuriyet Savcısı Nevin ÖZKAN olduğu halde talebe uygun plarak verilen karar açıkça okunup usullen anlatıldı. 22/10/2010

8 yorum:

 1. şuçum memelekete hizmet etmek,istihdam sağlamak.ben okul yaptırdım.250 öğrenci okuyor.ama şu an çekten aranıyorum.yaptırdığımız okulu satmak istiyorum.katil,töreristis,çetebaşı dışarıda.bizdemi öyle olsaydık.bu memelekete bir sürü vergi verdik.yazıklar olsunb.şimdi biz töröristten beteriz.

  YanıtlaSil
 2. bizler çek mağduru değiliz.bizler iyiniyet mağduruyuz.niye ekmek veriyorsun.rantçı ol.çetebaşı ol.yatırım yapma.yatırım yapmak,vergi vermek,ekmek vermek bu memlekettte suç kardeşim.burada çetebaşı olacan keyfine bakacan,dolandırıcı olacaksın.onlar keyfini çıkarıyor

  YanıtlaSil
 3. kimse ödenmemek üzere çek vermez,alacaklarını tahsil edememekten dolayı ödeyemez,alacaklılar:hacizle,tehdittle ,hapis kararı ile madur olunca ödeme yapamıyorlar,saygılarımla.

  YanıtlaSil
 4. ne olacak sonumuz hayırlısı olsun

  YanıtlaSil
 5. iyi niyetli olmicakmışsın bu devirde ama bunu acı bir şekilde öğrendik.. çekler yazılana kadar ben savcılığın önünden bile geçmemiştim ama şimdi 40 adet dosyamız var dün akşam çıktım hapisten daha devamı gelecek...

  YanıtlaSil
 6. Akp diyorki geçen yıl çıkardık bir yasa niye faydalanmadınız.. faydalanmak için müracaat ettik adliye ye 16.250 olan çek e devlet baba sağolsun 16.250 de kendi ceza verdi bu cezayı yapılandır yatma hapiste dedi yapılandırmaya gittik 6.000 faiz istedi yani 22.250 öde yatma hapiste diye.. ama borcumdan kurtulamıyorum bu parayı ödesem bile dolayısıyla 16.250 olan borcum oluyoo 38.250:))) biz 16.250 ödeyemezken bu nasıl bir yasa bu nasıl bir hukuk devleti..

  YanıtlaSil
 7. Mademki Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Bu çekler yüzünden verilen cezalar Anayasanın 38.maddesi gereği hapis verilemez deniliyor.Ozaman neden anayasaya karşı geliniyor.Bence bunun üzerinde durulması lazım değilmi madur arkadaşlar bu konu üzerinde dururlarsa zaman kaybetmemiş oluruz kanaatindeyim.Bütün çek mağdurlarını bu konu üzerine yoğunlaşmaya davet ediyorum.Scorpion06

  YanıtlaSil
 8. 20 senedir ticaret ile uraşıyorum 2005 yılında vergi rekortmenleri arasında bulundugum ilde ilk yüz kişi arasına girdim teşekkur plaketleri mektupları aldım yıllardır vergimi ödedim. onlarca şube açtım yüzlerce insana istihtam sagladım. krizden dolayı çocuklarımı okutamıyacak duruma geldim.şimdide anonim şirketi yetkilisi olarak imzaladıgım ve Peşin olarak ödeyemeyecim.çekten 8.500 gün hapis cezası ile aranıyorum. zaten ödeyebildiğimizi ödedik gayri menkul malımızı icra ile sattılar alacaklarını aldılar bıraksalar çalışsak ta ödesek ticari yaptırımlar yapın paranın tahsili için herşeyi,uygulayın ben ceza evine girersem borcu ödeyemecegim gibi çocuklarıma kim bakacak
  şu anda aranıyorum işimi takip etmekte zorlanıyorum nereye kadar kaçacam bilmiyorum 4 aydır evimde kalmıyorum çocuklarımı gece eve girip uyurlarken öpüp çıkıyorum benim yurt dışında oldugumu biliyorlar. bu yazdıklarım sadece 100 de 1 i çok sorunluyuz lütfen yetkililer duyun sesimizi...............

  YanıtlaSil