UYARLAMA YARGILAMASI DİLEKÇE(GIYAP)

...........................ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞA
............................
ESAS NO :.....
KARAR NO :.......
SANIK :.....
TALEP : CMK 226 maddesi doğrultusunda yeniden yargılanma hakkımızın kullanılması istemidir.

KONU :
1-20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiştir,
5237 sayılı TCK.nun 2. ve 7. maddeleri gözetilerek hukuksal durumumun bu kapsamda değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
5941 sayılı Yeni Çek Kanun'da 3167 sayılı Çek Kanunun aksine 5271 sayılı CMK.nun 195. maddesindeki yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle sorgumun yapılarak bir karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı gıyabımda yapılmış ve karar kesinleşmiştir. Bu nedenle Yasa yollarını kullanma hakkım kısıtlanmıştır.
Yargıtay 10. Ceza Dairesi 28.12.2009 tarihli ilgili içtihatında (Y.10. C.D. Esas No:2009 / 1503.1Karar No:2009 / 19857 İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1). 5271 sayılı CMKnın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması, nedeniyle yerel mahkeme kararını bozmuştur.

2-594l sayılı yeni çek kanununda, 3167 sayılı yasaya göre verilen hükümlerin uyarlamasıyla ilgili düzenleme bulunmaması nedeniyıe bu tür talepler nedeniyle yapılacak başvurular için CMK.da.yazılı yasa yollarının uygulanması gerektiği, bu nedenle hükmün 5941 sayılı yasaya göre uyarlanması talebimiz sonucunda verilen kararın infaza ilişkin olmaması ve mahkeme kararı niteliğinde olması nedeniyle itiraz yasa yolu ile denetlenemeyeceğinden temyiz hakkımızın kullandırılmasını,
İLGİLİ KANUN MADDELERİ
Türk Ceza Kanununun 5/1 maddesinde “ Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.”

Ve yine aynı kanunun 7. Maddesinde ise:
(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

(3) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./2.mad) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.” denilmektedir.

Türk Ceza Kanununun bu maddeleri de dikkate alınarak dosyamın yeniden incelenmesi ve “uyarlama yargılaması” yapılması gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP:
Yüksek Mahkemekararlarında belirtmiş olduğu hukümler ve yargılama hususuna ilişkin emsal kararların da gözetilerek, 5941sayılı kanun yürülüğe girmesi nedeniyle infaza duruşmalı  / infazımın durdurularak uyarlama yargılamasının yapılmasını ve temyiz hakkımızın kullandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. .../../2010
Ad soyad
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE YAPILACAK İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.....AĞIR CEZA MAHKEMESİ' NE

ESAS NO :
KARAR NO :
İTİRAZ EDEN (Sanık) :
VEKİLLERİ :

KONUSU : Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararının itiraz yoluyla kaldırılması ve düzeltilerek karar verilmesi istemini içerir, itiraz dilekçesinin sunumudur.

İTİRAZ NEDENLERİ:
1-20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiştir,
5237 sayılı TCK.nun 2. ve 7. maddeleri gözetilerek hukuksal durumumun bu kapsamda değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
5941 sayılı Yeni Çek Kanun'da 3167 sayılı Çek Kanunun aksine 5271 sayılı CMK.nun 195. maddesindeki yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle sorgumun yapılarak bir karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı gıyabımda yapılmış ve karar kesinleşmiştir. Bu nedenle Yasa yollarını kullanma hakkım kısıtlanmıştır.
Yargıtay 10. Ceza Dairesi 28.12.2009 tarihli ilgili içtihatında (Y.10. C.D. Esas No:2009 / 1503.1Karar No:2009 / 19857 İlgili Maddeler:CMK m. 195 ve 5941 SK m. 5 / 1). 5271 sayılı CMKnın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması, nedeniyle yerel mahkeme kararını bozmuştur.

2-594l sayılı yeni çek kanununda, 3167 sayılı yasaya göre verilen hükümlerin uyarlamasıyla ilgili düzenleme bulunmaması nedeniyıe bu tür talepler nedeniyle yapılacak başvurular için CMK.da.yazılı yasa yollarının uygulanması gerektiği, bu nedenle hükmün 5941 sayılı yasaya göre uyarlanması talebimiz sonucunda verilen kararın infaza ilişkin olmaması ve mahkeme kararı niteliğinde olması nedeniyle itiraz yasa yolu ile denetlenemeyeceğinden temyiz hakkımızın kullandırılmasını,
İLGİLİ KANUN MADDELERİ:
Türk Ceza Kanununun 5/1 maddesinde “ Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.”

Ve yine aynı kanunun 7. Maddesinde ise:
(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

(3) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./2.mad) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.” denilmektedir.

Türk Ceza Kanununun bu maddeleri de dikkate alınarak dosyamın yeniden incelenmesi ve “uyarlama yargılaması” yapılması gerekmektedir.


SONUÇ :
Yukarıda sunulan ve resen tespit edilecek sair nedenlerle dosya içeriğine, Usule, Yasa' ya aykırı anılan Mahkeme kararının itirazen kaldırılmasını ve düzeltilerek davanın reddine karar verilmesini, talep ederiz.
.../.../..

Hiç yorum yok: