Mahkeme Kararları

Bilindiği gibi 5941 sayılı Çek Yasası'na göre Mahkemeler farklı farklı kararlar vermekteler, kimi mahkemeler vadeli çek, vekaletle çek, şirketler için vekaletle çek için beraat, kimi mahkemeler uyarlama yaparken infaz durdururken, kimi mahkemeler infaz durdurmaya yer olmadığı kararı vermektedir.
Kimi Mahkemelerde vadeli çek ve vekaletle çek için ceza vermekteler.
Bu sayfada Türkiye Genelinde Mahkeme ismi, Beraat, İnfaz devam gibi karar veren mahkemelerin ismini buraya yazarak, elimizde hangi mahkeme ne yönde bir eğilim izliyor tablosu olur. O mahkemelere gidecek olan arkadaşlarımızda nasıl davranacaklarını bilirler.
Tamamen belirsizlikle dilekçe vermek yerine en azından bilgi ile davranma şansı edinmiş oluruz.
....................................UYARLAMA YARGILAMALARI:

GEREKÇE: KISMİ ÖDEMELER İÇİN KARAR:
T.C.
TOKAT
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ EK KARAR
DOSYA NO : 2009/62
KARAR NO : 2009/158
HAKİM: DİCLE TEKŞAL42144
C. SAVCISI:ABDÜLKADİR AKIN: 39591
KATİP:SELCAN BİLGİN ERGÜN 96609
SANIK:.....
SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ: 09/06/2008
ASIL KARAR TARİHİ: 20/03/2009
EK KARAR TARİHİ: 30/12/2009
Mahkememizin yukarıda numaraları belirtilen ilamından hükümlü, Tokat C.Başsavcılığı'nın 22/12/2009 tarihli ve 2009/851 ilamat sayılı talepte belirtildiği üzere; 3167 SK'nun 16. Maddesine göre Mahkememizin 2009/62 esas, 2009/158 sayılı kararı ile 7000,000 TL adli para cezasına hükümlü Hakan Akbulut hakkında, 20/12/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunun bazı hükümlerinin 3167 Sayılı Kanunun hükümlerine göre daha lehe olduğu, 5941 sayılı kanunun 5/1-3-4 maddesine göre belirtilen yasa hükümlerinin uygulanabileceği, 3167 SK'nun 16/1 fıkrasına göre her bir çek yaprağı için verilecek adli para cezası 80,000 TL fazla olmadığı halde 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1 maddesine göre, her bir çekle ilgili olarak azamı 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedileceği, 1500 gün adli para cezasının asgari hadden günlüğü 20,00TL üzerinden, azami hadden günlüğü 100,000 TL üzerinden adli para cezasına dönüştürüldüğünden, 150,000 TL APC verebileceği, bu nedenle miktarı 30,000,00 TL den fazla çeklerde hakimin her iki yasaya göre de hüküm kurarak lehe olan Kanunu belirlenmesi anlaşıldığından; 5941 sayılı Çek Kanunu hükümlerine göre değerlendirilerek karar verilmesini talep etmiş olmakla dosya incelendi;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Hükümlü tarafından 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı yasanın 5/1-3-4 maddesine göre suça konu çekin şirket çeki olduğu gibi bankanın gönderdiği yazıda kısmi ödemenin bulunduğu anlaşılmakla; belirtilen yasa hükümü gereğince infazın durdurulmasına karar verilmek suretiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM/Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Talebin kabulü ile hükümlü hakkındaki Tokat C.Başsavcıhğı'nın 2009/851 ilamat numara üzerinden takip edilen evrakın İNFAZININ DURDURULMASINA,
5941 SK'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle uyarlama yargılaması duruşmalı yapılacağından yukarıda numarası yazılı ilamat ve infaz evrakının BILA İŞLEM İADESİNİN SAĞLANMASINA,
Karardan bir suretin Tokat C. Başsavcılığı İlamat Bürosu'na tevdiine,
Dair, talep ve mütalaaya uygun, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda Tokat Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olarak karar verildi. 30/12/2009
Katip 96609 Hakim 42144
-------------------------------------------------------------------------------------------
UYARLAMA GEREKÇE: LEHE DURUM TESPİTİ İÇİN İNFAZ DURDURMA:
T.C.
TOKAT
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ EK KARAR
DOSYA NO: 2009/66
KARAR NO: 2009/159
HAKİM : DİCLE TEKŞAL 42144
C.SAVCISI: ABDÜLKADİR AKIN 39591
KATİP : SELCAN BİLGİN ERGÜN 96609
SANIK : ........
SUÇ : Karşılıksız çek keşide etme
SUÇ TARİHİ: 14/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ: 20/03/2009
EK KARAR TARİHİ : 30/12/2009
Mahkememizin yukarıda numaraları belirtilen ilamından hükümlü, Tokat C.Başsavcılığı'nın 22/12/2009 tarihli ve 2009/852 ilamat sayılı talepte belirtildiği üzere; 3167 SK'nun 16. Maddesine göre Mahkememizin 2009/21 esas, 2009/243 sayılı kararı ile 1,250,00 TL adli para cezasına hükümlü hakkında, 20/12/2009 tarifıli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunun bazı hükümlerinin 3167 Sayılı Kanunun hükümlerine göre daha lehe olduğu, 5941 sayılı kanunun 5/1-3-4 maddesine göre belirtilen yasa hükümlerinin uygulanabileceği, 3167 SK'nun 16/1 fıkrasına göre her bir çek yaprağı için verilecek adli para cezası 80,000 TL fazla olmadığı halde 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1 maddesine göre, her bir çekle ilgili olarak azamı 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedileceği, 1500 gün adli para cezasının asgari hadden günlüğü 20,00TL üzerinden, azami hadden günlüğü 100,000 TL üzerinden adli para cezasına dönüştürüldüğünden, 150,000 TL APC verebileceği, bu nedenle miktarı 30,000,00 TL den fazla çeklerde hakimin her iki yasaya göre de hüküm kurarak lehe olan Kanunu belirlenmesi anlaşıldığından; 5941 sayılı Çek Kanunu hükümlerine göre değerlendirilerek karar verilmesini talep etmiş olmakla dosya incelendi;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Hükümlü tarafından 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı yasanın 5/1-3-4 maddesine göre suça konu çekin şirket çeki olduğu anlaşılmakla; belirtilen yasa hükümü gereğince infazın durdurulmasına karar verilmek suretiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM/Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Talebin kabulü ile hükümlü hakkındaki Tokat C.Başsavcılığı'nın 2009/852 ilamat numarası üzerinden takip edilen evrakın İNFAZININ DURDURULMASINA,
5941 SK'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle uyarlama yargılamasınının duruşma yapılacağından yukarıda numarası yazılı ilamat ve infaz evrakının BILA İŞLEM İADESİNİN SAĞLANMASINA,
Karardan bir suretin Tokat C. Başsavcılığı İlamat Bürosu'na tevdiine,
Dair, talep ve mütalaaya uygun, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda Tokat Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olarak karar verildi. 30/12/2009
Katip 96609 Hakim 42144
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................VEKALETEN ÇEK

VEKALETEN İMZALANAN ŞİRKET ÇEKİ
T.C.
ÜSKÜDAR 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA:2008/570
NO KARAR NO:2009/134
EK KARAR
HAKİM: HAYRI KAYNAR 30863
C. SAVCISI: HÜSEYİN AVNİ ÖZCAN 25597
KATİP:SEMA AYNACI 111145
MÜŞTEKİ VEKİLİ:.....
SANIK:......... ....
SUÇ:Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ:10/04/2007
ASIL KARAR TARİHİ:09/03/2009
EK KARAR TARİHİ:25/12/2009
Mahkememizin yukarıda tarih ve numarası belirtilen dosyasından hükümlü ..... cezaevi idaresi aracılığı ile göndermiş olduğu dilekçesiyle 5941 sayılı yasa gereğince göndermiş olduğu taahhütnamesi doğrultusunda infazın durdurulmasını ve ayrıca 5237 sayılı yasanın 7.maddesiı doğrultusunda lehe olan kanunun tespiti açısından ek karar verilmesini talep etmiş olmakla;
Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşü de alınarak dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Mahkememizin 09.03.2009 tarih, 2008/570 esas ve 2009/134 karar sayılı ilamı ile hükümlünün 14.211 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 5 yıl süre ile bankalardan çek hesabı açmaktan yasaklanmasına dair kararının kesinleştiği ve infaza verildiği,
5941 sayılı yasanın 5.maddesine göre (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz
edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurma yükümlük olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde; bu tüzel kişinin malı işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi böyle birbelirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
(4) Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir" hükmü getirilmiş olup mahkememizin dosyasının incelenmesinde hükümlü ..........'nin adına çek düzenlenen şirketin ortağı ve yetkili organı olmadığı, vekaleten suça konu çeki keşide ettiği, bu hali ile 5941 sayılı yasanın 5/2, 3 ve 4 maddelerine göre mahkum olduğu suçtan dolayı cezai ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından adı geçenin infazının 5275 sayılı yasanın 98.maddesi UYARINCA DURDURULMASINA,
Davanın esası ile ilgili karar verilmek üzere dosyanın yeniden ele alınmasına,
Dosya üzerinde, C.Savcısının düşüncesine uygun ve 7 günlük süre içerisinde Üsküdar Nöbetçi Ağır ceza mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 25/12/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------

..............................VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ

Yeni kararlar eklenecek;VEKALETEN ÇEK İMZALAMA RED


24 yorum:

ahmet ateş dedi ki...

selamlar

erken ibraz beraat kararları ile ilgili örnek kararlar varmı acaba...

çek vadeleri 28.02.2009 dan önce olan çekler için özellikle..5941 den beraat alanlar varmı...

Adsız dedi ki...

resmı belgede sahtecılık suçu ıle 2 yıl ceza aldım ne yapabılırım

Adsız dedi ki...

ÇALIŞTIĞIM ŞİRKETTE VEKALETLE ÇEK İMZALADIM 5 ADET VEKALETEN ÇEKTEN YAKALAMAM VAR NE YAPMAM GEREKLİDİR. SAYGILARIMLA

Adsız dedi ki...

mrb arkadaşlar bende bono senedi imzaladım 15000 milyar ama odeyemedim hacize geldiler eve televizyon ve buzdolabını haciz ettiler evim satılırmı veya sonuc nolur yardım edin

Adsız dedi ki...

vekaletsiz talimatla sırket yetkılılerının ımzalarını attım. bu sekılde cekler ödendı ancak son cekler ödenmemıs mahkemelere gıdıp gelıyorum sonucta faturalı mal karsılıgıydı ve ödenen cekler de de onlara aıt ımza vardı ödenırken sesslerı cıkmıyordu ödenmemeye baslayınca herkes benım haberım yok demeye basladı bu ısın ıcınden cıkabılır mıyım sonucta ben elemandım

Adsız dedi ki...

5 de yazan arkadaş
Yeni Kanuna göre hiç bir sorumluluğun yok
Mahkemeye şirketle hiç bir ortaklık ve yetkin olmadığını bildireceksin
Ticaret sicil gazetelerinide en son dahil dilekçe ekine koy.
ceza şirketi imzaya yetkili şahsındır
en azından 5941 sayılı yeni çek kanununda uygulama bu yönde

Adsız dedi ki...

bu gün itibari ile hala 5941 nolu yasadan yararlanma imkanım varmıdır öğrenmek istiyorum. yardımcı olursanız sevinirim..

Adsız dedi ki...

asb

Ali Dumru dedi ki...

Benim adım Ali.Ben 16.10.2000 tarihinde vermiş olduğum çekin verdiğim kişi tarafından kayıp edilip savcılığa dilekçe vermiş.Bende çek tutarını elden ödedim.Yasal olarak mahkeme kararı olmadan ödenmeyeceğini sonradan öğrendim.15.12.2010 tarihinde bankayla olan ilişkimi kesmeye gittiğimde banka bana kayıp çekin kararını getirmemi aksi halde hesabımı kapatmayacaklarını söylediler.Bu arada bana 10 sene içinde bu konuda herhangi bir bilgi vermediler.Mahkeme kararı takipsizlik kararı verdiğini savcılıktan öğrendik.Aradan 10 sene geçtiği için dosyayı arşivde bulamadılar.Banka kararı getiremediğim için hesabı kapatmıyor.Bu konuda ne gibi süreç takip etmem gerek.Bana yardımcı olan ilgililere teşekkür ederim.

Adsız dedi ki...

merhaba arkadaslar benım sorunum ıse alıye benzer bır sorundur.
10/02/2007 yılında musterıme verdıgım cekı kaybetmısdır.07/02/2007 tarıhınde musterım cek ıptalını ıstemını ıle dava acıp cekın ttk. nun 730/20 maddesı gerınce odeme yasagı cıkartmıs ve turkıye tıc.sıcıl gaztesının 04/05/2007,11/05/2007,18/05/2007tarıhlı nushaları ıleyapılan ılanlara ragmen yasal bekleme suresı ıcınde ceklerı bulan ve getıren olmamısdır.cek ıptal mahkeme kararını tarafıma vermıs cekımın tutarı olan 23.320 tlyı odemıs oldum. cekı odedık amöa aradan gecen bıryıldan sonra bana cekıcın dava acıldı ve ben bu cek ıcın sımdı HUKUM GIYDIM INFAZ KARARI CIKDI .Af yasından faydalandımve tahutde bulundum ama sımdı bu cekı odeyemıcegım ıcın gıne hukum gııycem.ben odemıs oldugum bır cek ıcın ıkıncı kez odemeye mahkum edıldım sımdı neyapcam bılmem yardımcı olucak dostlar varsa sevınırım saygılar polly pack aydın akgul

Adsız dedi ki...

Arkadaslar bir cekim vardi adli para cezasi verilmis 2009 da.Ben yurt disindayim simdi ne yapmam lazim tutuklamam varmidir? taksit yapamazmiyim yada indirim?

Adsız dedi ki...

istanbul c.savcılığı sulh ceza mahkemesine "karşılıksız çek düzenlemek"sevk mad. 594l sck.5
'1 mad. iddianame hazırlamış henüz dava açılmadı.ben bunu yeni öğrendim.Şu aşamada yapacağım işlem nedir? sevilay34

Adsız dedi ki...

Bu nasıl iştir yaa bir insan çeklerini zamanında ödemiştir diye bankalardan rahatlıkla çek alabilmiştir,sonradan işi aksi gitti ve çeklerini ödeyemediyse zaten o kişi sıkıntıdadır,bunun cezası olmamalı sadece yapılandırılmalıdır,ticaret her zaman risktir,kazanmakta var kaybetmekte,alacaklı zamanında kazanmıştır kaybettiğinede razı olmalıdır tabiki karşıdaki kişininde niyeti belli halis ise

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar Yeni Çek kanununa göre çek ödenmediği takdirde icra yoluna başvurulur,oradan bişey çıkmaz ise kişiye karşılıksız çek davası açılır ve mahkeme günü erilir bu gün en az 3 ay sürer zaten ve mahkemeye çıkarsınız hakime evet borcum var ama şuan için ödeme gücüm yok dersiniz eğer ödeme gücünüz hakikaten yok ise,sonra hakim adli para cezası verir tabi bu ceza için en az 2-3 mahkeme olur buda 1 seneyi bulur,sonra temyize gidersiniz temyizde ise borcun 4 de birini önünüzdeki 1 yıl içerisinde diğer 4 de 3 ünü ise 4 yıla kadar taksitlendirip taahhüt edersiniz ve dediğiniz tarihler içerisinde ödersiniz yani bu da toplam 5 yılı buluyor,eğer bu şekilde de ödemezseniz bu sefer taahhüt ihlalinden 36 aya kadar hapis cezası çıkar.Hepsi Bu Kadar.Ama tabiki unutmamak gerekirki borç namustur,elinde imkanın olduğu zaman hemen ödeyip bitirmek şereftendir,yoksada zaten kanunda 5 yıla kadar yayabilirsin.SAYGILARIMLA( Murat )

Adsız dedi ki...

bana piyasada kalan 20 adet cek yapragım vardı ben bunların karşı taraf larla anlasıp ödedim 7 adet cekim kaldı vehesaplarımda hacızlervar maliye ve vsvs kalan 7 taneden bırıne adli para cezası cıktı 1500tl onuda mah bana sormadan 3 böldü ben ilk ikisini ödedim 1 kaldı onu ertelete bılırmıyım ve geri kalan 6 adet ceklere nasıl ifade vermeliyim taksitlerimi uzttırabilirim cunku suan gercekten odeme gucum cok zayıf rumuz efe

Adsız dedi ki...

arkadaşlar bende bir çek maduruyum aramalarım var dosyalarımı takip edemiyorum e şifresi için başvursam yakalanırmıyım lütfen bilgi yazmanızı rica ediyorum

Adsız dedi ki...

01.03.2010 TARİHİ İTİBARİ İLE
VEKALETEN ÇEKTE (ŞİRKETLERİN VERDİĞİ VEKALETLER) İMZAYA BERAAT ALINMIŞ OLANLAR

Bakırköy 18.Asliye
Bakırköy 22.Asliye
Bakırköy 24.Asliye
Bakırköy 25.Asliye
Bakırköy 30.Asliye
Şişli 1.Asliye
Eyüp 3.Asliye
Beykoz 1.Asliye
Üsküdar 5.Asliye
K.Çekmece 5.Asliye
Beyoğlu 4.Asliye
Beyoğlu 3.Asliye
Kadıköy 3.Asliye

Adsız dedi ki...

Beyoğlu 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/772 nolu dosyasında karşılıksız çek keşide etmek suçu için 31.12.2009 da beraat kararı verilmiştir.Davacı banka temyize gitmiştir.
bilgilerinize arkadaşlar

Adsız dedi ki...

İSTANBUL SULTANAHMET ADLİYERİNDEKİ TÜM ASLİYE CEZALAR;

ŞİŞLİ ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALAR;

BAKIRKÖY ADLİYESİNDEKİ BAZI ASLİYE CEZALAR;

ÜSKÜDAR ADLİYESİNDEKİ TÜMA LSİYE CEZALAR

VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN ÇEKLERDE,BERAAT VERMEKTEDİR.ESKİDEN KESİNLEŞMİŞ OLAN DAVALAR DA İSE YENİDEN YARGILANMA TALEBİ GTEREKLİDİR.TALEBİNİZ DEĞERLENDİRİLİP BERAAT VERİLECEKTİR.


KARTAL ADLİYESİ VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN ÇEKLERDE CEZAYA DEVAM ETMEKTEDİR.

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar nasıl yürüyüş tertiplediniz haberimiz olmadı ekranda yürüyüsün yapıldığı gün haberimiz oldu lütfen bunu düzenli tertip edin bizlerde katılalım

Adsız dedi ki...

bir milyon ikiyüz bin çek madurundan biriyim.Sen bu ülkeye 25 yıl boyunca vergi vereceksin istihdam saglayacaksın bir gün gelecek işlerin bozulacak, borclu kalacaksın bu senin aile hayatını herşeyini alacak ve dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan 1870 li yılların konunlarıyla bu madur insanı hapse atacaksın.

Adsız dedi ki...

çek mağdurları

Adsız dedi ki...

2008 yılında biri bize borcunu çek vererek ödedi çekin sahibi bankalarda problemim var ptt aracılıyla ödeyeyim sende bana çeki gönder dedi biz çeki göndeririz derken kaybettik adam şimdi dava açacağını söylüyor ne gibi bir yaptırımla karşılaşırız

Adsız dedi ki...

slm ark 7 ay yatıp yeni çıktım ark bi avukat 5 -6 tane çekten hükümlü olan bi arkadası cezaevinden aldı nasıl yaptı bimiyom ama daha öncede bu ark almış anladıgım kadarıyla tahadüt veriyor bu konuda bigisi olan varsa yazsın bi zahmet