Arama sayfası

Hukuk, icra, icra ceza davası sorgulama, mahkeme sorgulama, haciz sorgulama mahkeme bilgileri dava açılması icra mahkeme bilgileri, emekli maaş haczi, emekli aylık haczi SGK aylığı haciz konulması.

B. KONUT DOKUNULMAZLIĞI
Madde 21.- (Değişik: 4709 - 3.10.2001 / m.6) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Ve bu açık hüküm hilafına icra memurunun İİK m.80 kapsamında borçlunun konutuna girmesi Anayasal bir hakkın icra memuru tarafından çiğnenmiş olması anlamına gelir. İcra memurunun İİK m.80 gereğince konuta girmesi Anayasanın bu maddesini, kendisi var uygulaması yok türünden göstermelik bir hükme dönüştürmektedir.

Hiç yorum yok: