5941 sayılı Yeni Çek Kanunu

ÇEK KANUNU
Kanun No: 5941
Kabul Tarihi: 14/12/2009
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir.
(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.

Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri

MADDE 2- (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin adlî sicil kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.
(3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamaz. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı belirtilir.
(4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmez.
(5) Çek defterleri bankalarca bastırılır.
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.
(7) Çek defterinin her bir yaprağına;
a) Çek hesabının numarası,
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı,
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası, yazılır.
(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılır.
(9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez.
(10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine kapatılabilir. Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur.
(11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek hesabı açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır.

İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası
MADDE 3- (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.
(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.
Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz.
(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre işlem yapılır.
(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
(7) Banka;
a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi,
b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi, hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. Bu hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz.
(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.

Bankaların bildirim yükümlülüğü
MADDE 4- (1) Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir. Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir.
(2) Tacir tüzel kişi veya onun faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel kişinin gerçek kişi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulundurduğu gerçek kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya temsilcisi sıfatını taşıyan gerçek kişiler adına açılmış olan çek hesapları, tacir tüzel kişiye ait kabul edilir. Söz konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin bulunması hâlinde, hesabın bulunduğu banka şubesi durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.
(3) Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
MADDE 5- (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
(4) Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir.
(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür.
(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma neticesinde;
a) Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Mahkeme tarafından, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine,
karar verilmesi hâlinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına da karar verilir. Bu karar, kesinleşmesi hâlinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(10) Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına yapılan itirazın kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.
(11) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ön ödemeye ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 297 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki tebliğnamenin tebliğine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Etkin pişmanlık ve yasak kararının kaldırılması
MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında;
a) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına,
b) Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
c) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,karar verilir.
(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Kişi, mahkûm olduğu adlî para cezası tamamen infaz edildikten veya bu cezayı ödemediği için hakkında hapis uygulanıp serbest bırakıldıktan itibaren üç yıl ve her hâlde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

Diğer ceza hükümleri
MADDE 7- (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri veren banka görevlisi hakkında elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(3) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı olarak bankaya gerçek dışı beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlileri elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Karşılığı tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karşılığının hesapta mevcut olmasına rağmen, hamile ödemede bulunmayan ya da bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(8) Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında çek defteri basanlar ve bastıranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(10) 2 nci maddenin, sağlanması ve saklanması gereken bilgi ve belgelere ilişkin hükmüne aykırı hareket edilmesi veya çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla hamili tarafından talep edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayıtlarındaki adreslerinin kendisine verilmemesi hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Hesaben ödeme
MADDE 8- (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesini sağlayacak tüzel kişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi altında yürütmeye yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yetkiyi uygun göreceği başka bir kuruluş aracılığıyla da kullanabilir.
(2) Hesaben ödeme sisteminin kuruluş ve işleyişi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(3) Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fizikî olarak ibraz edilmeksizin sadece çek bilgileri üzerinden bankalararası takas odaları aracılığı ile elektronik ortamda muhatap bankaya gönderilerek işlem görmesi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 710 uncu maddesine göre takas odasına ibraz hükmündedir.
(4) Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen sorumluluk miktarı dâhil, kısmî ödeme yapılmaz. Bu durum, muhatap bankanın sorumluluk tutarını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak, takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çekin, hesapta yeterli karşılığının olmadığının belirlenmesi hâlinde muhatap banka tarafından, hesapta bulunan kısmî karşılık tutarı, çeki ibraz eden hamil lehine onbeş gün süreyle bloke edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 9- (1) 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklıdır.
(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı açılmış olan davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevi devam eder.
(5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak bildirimler, 1/7/2010 tarihine kadar yazılı ortamda yapılabilir.
(7) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3167 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulmuş olan Bankalararası Takas Odaları Merkezi, bu Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen tüzel kişiliği haiz sistem kuruluncaya kadar faaliyetlerine devam eder ve yeni kurulacak tüzel kişiliğe herhangi bir işleme gerek kalmaksızın devrolunur. Yeni kurulacak tüzel kişilik bu devir nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;
a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.
b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.
(2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır.
(3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.
(4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.
(5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.
(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ADALET KOMİSYON RAPORUNA ALT LİNKTEDİR..

LİNK: Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu

42 yorum:

Adsız dedi ki...

efendim, bu hafta uyap üzerinden yaptığım taramada benim hakkımda 7 tane çek ceza davasının sonuçlandığını gördüm,hemen ertesi günü izmire gittim mahkemelerden tebligatın bana yapılmadığını ve temyiz hakkımın olup olmadığını sordum yok kararlar kesinleşmiş dediler.gerekçeli kararları aldım ve döndüm.ancak kafam şu noktada karışıyor;bu davalar başladığında ve sonuçlanana kadar ben çek cezam nedeniyle cezaevindeydim.cezam bittiği için 8 aralıkta tahliye oldum ardından 14 ocakta tekrar girdim ve taahüt edip 5 gün sonrada çıktım.bu dosyaların karar tarihleri haziran,ekim,kasım ve aralık olmak üzere çeşitli tarihlerde.
1-ben ceza evinde olduğum için bana tebliğ edilmiş olsaydı ben duruşmalara katılıp kendimi savunabilirdim bu nedenle savunma hakkım elimden alınmış değilmidir.
2-eğer kararlar bana tebliğ edilmiş olsaydı ki adresim belli cezaevindeyim temyiz edebilirdim. temyiz hakkımda elimden alınmış durumda.
3-uyaptan bakıldığında benim cezaevinde olduğum zaten görülmektedir neden gerekli tahkikat yapılmamıştır.yani ben bu durumda ne yapabilirim.temyiz hakkımı nasıl geri alabilirim.
lütfen bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.

Cuneyt dedi ki...

Arkadaşım
ÇEK MAĞDURLARI YORUM ALANINA sorunuzu sorunuz

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2005/3830
K. 2005/4760
T. 27.12.2005
• CEZAEVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜYE HÜKMÜN TEBLİĞİ ( Bizzat Kendisine Tebligat Yapılması Gereği - Eşine Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması )
• USULSÜZ TEBLİGAT ( Cezaevinde Bulunan Hükümlüye Çıkarılan Ek Hükmün Eşine Tebliğ Edilmesi - Tebligatın Cezaevindeki Hükümlüye Yapılması Zorunluluğu )
• TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Yeni TCK'daki Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebinin İncelenmesi Sonucu Dosya Üzerinden Verilen Karara Karşı - İtiraz Nitelemesinin Temyiz Olarak Anlaşılması Gereği )
• İTİRAZ BAŞVURUSUNUN TEMYİZ OLARAK ANLAŞILMASI GEREĞİ ( Sanığın Lehine Olan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Başvurunun İncelenmesi Sonucu Verilen Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
• LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN BAŞVURU HAKKINDA DOSYA ÜZERİNDEN VERİLEN KARAR ( İtiraz Yoluna Değil Temyiz Talebine Konu Edilebileceği - İtiraz Nitelemesinin Sanığın Aleyhine Yorumlanamayacağı ve Temyiz Talebi Olarak Kabulü Gerekeceği )
5252/m.9/1
5271/m.267
1412/m.305,298
ÖZET : 1- Ek kararın hükümlüye tebliğine ilişkin tebligatın cezaevinde bulunan hükümlü yerine eşine yapılması usulsüz olduğundan, hükümlünün temyiz talebi süresinde kabul edilmelidir. Genel Kural, Ceza Mahkemelerinden verilen hükümlere karşı temyiz yoluna başvurulabileceği şeklindedir. Ancak, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilmesi için yasanın bunu açıkça belirtmesi gerekir. 5252 Sayılı Yasada, 5275 Sayılı Yasanın aksine, bu yasaya göre verilecek kararlara karşı itiraz yoluna gidilebileceğini belirten bir düzenleme bulunmamaktadır. Kabul edilebilir bir başvuru var ise, yasa yolunun veya merciin belirlenmesindeki yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldıramayacağı gibi; duruşma yapılarak verilmesi gereken bir kararın duruşmasız ya da duruşma yapılmaksızın verilmesi gereken bir kararın duruşma yapılarak verilmiş olması da o kararın tabi olduğu yasa yolunu değiştiremez.

Adsız dedi ki...

MERHABA
ARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

Adsız dedi ki...

Selamlar,
Yasa çıkmadan önce karşılıksız çeklerim için kısmi ödeme yapıp,tutuklamaları kaldırmış geri kalan miktarlar için taahhütlerde bulunmuştum. Ancak taahhütleri yerine getirememiş bu kez yükümlülükleri yerine getirememekten yakalamalar çıktı.Yeni yasadan yararlanabilirmiyim ?

Adsız dedi ki...

Merhaba; Hakkımda tutuklama yada yakalama kararı çıkmamış çekleri kanundan faydalanarak taksitlendirebilirmiyim

Adsız dedi ki...

slm ben kendi ltd şti şirketi sahibiyim bende malzeme almak için avans çekleri verdim mal gelmeyinçe çeklerin iyadesini istedim bana çekleri veremeyeceklerini söylediler bu arada ben yeni şirket kurdum 7 aylık yani çeklerin karşılıgında faturada yok çek lerimin arkasını başka birine çiro ettirerek beni suçlu yolar sonuç ne yapmam gerek mahkeme açtım

Adsız dedi ki...

artı bana çekleri alan kişide bankaya kannisi kefil oldu sonuçunda malı getirmiyor çekler elinde diye şirketin mahkemeyi beklemeden içra yaparak makinalarımı aldılaralaçaklarımın peşindeler şimdide alaçaklı oldugum şrk lere de içra yolluyolar bu nasıl iş ben ekmek yemek için yol çişzeyim kendini kurnaz zanneden ler avanta hayat sürsün bumu adalet anlamadımmahkeme olsun sonuçne olaçak ben çeklerimi alabilirmiyim

Adsız dedi ki...

hocam zize cekle ilgili sorum şu ben toptancıya 1000 yetlelik 5 adet cek verdim 04 05 06 07 01 tarihli 2009 tarihli aramızda husumet olunca şahış bu cekleri gunundenönce bankaya odenmesini istemiş bankada beni aradı takasda 5 adet cek old soyledi bende odemeden men talimatı ile iptal etdim bu şahış bana devamlı bunların vaturasını yolladı bende postaneynen gelen evrakı almadım aradan bir bucuk sene sonra savcılık kanalıyla bana mahkemeden cagrı aldım o7 13 2010 mahkememez var şahış beni 5941 sayılı yasaya muhalet etmekden dava acmış oysa cekler 2009 ait şimdi ben mahk cekleri daha önce işlem koyduguna dair sunacam yeni yasaya gore beni gunu gelmmemiş davadan dava acılmıyo demişşin şimdi ben 5941 sayılı maddedenmi yargılanacam yoksa3167 yasaya göre beni aytınlatırsan sevinirin hocam

Adsız dedi ki...

2008 yılında 50 yaprak civarında cekim pretesto oldu ödeyemedim ödeyemiyorum benimde müşterilerimden alacakaarım var onlarda tahsil edemiyorum kitlendim kaldım 400bin lira civarında borcum var beni içeri atarlarsa bu borcu nasıl öderim benim içeri girmem kimin karına olur..!

sedefmobilya64 dedi ki...

mehmet64


2009 yılında 15 yaprak civarında cekim pretesto oldu ödeyemedim ödeyemiyorum benimde müşterilerimden alacakaarım var onlarda tahsil edemiyorum kitlendim kaldım 120
bin lira civarında borcum var beni içeri atarlarsa bu borcu nasıl öderim benim içeri girmem kimin karı olur ve nasıl oderım bu borcu ayrıca aracımada yakalama koymuslar.benbunların ıcınden aracla satıs yanı mal satamazsam odeyemem yardımcı olun allah rızası ıcın lutfen

Adsız dedi ki...

Arkadaşlar,Size birşey soracağım,
5941 sayılı yeni çek kanununda,
Madde-3.(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.
Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır...

Burda bizim çeklerimiz büyük çoğunlukla belkide herkezin çekleri banka tarafından HAMİLE 600 tl ödenmemiştir.bu durum bile LEHE BİR DURUM DEĞİLMİDİR,benim hesabımdan banka bütün çek yapraklarını ait çek bedelleri olan o denemdeki 450*10=4500 tl tahsil etmişti..ve çeklerimin hiç birirnin arkasında bu tahsil edilen (450 tl) düşülmeden karşılıksızdır işlemi yapılmıştır..bu durumda bile kanun yararımna bozma yapılabilir mi..lütfen bilen arkadaşlar yardımcı olup görüş bildirsinler,teşekkür ederim...

Adsız dedi ki...

merhaba arkadaşlar , ben mahkemeye çıkmadım ama kesinleşmiş cezalarım var , buna itiraz etme hakkım var mı , mahkemeye çıkmadığım için bir hak talep edebilirmiyim

Adsız dedi ki...

çek mağduru değilim ama bu duruma çok üzülüyorum. adli para cezasınını infazı cezaevi olmamalı. cezaevinden insan borcunu nasıl öder. bu yasa hemen değişmeli. adam namusuyla ticaret yapmış, işi ters gitmiş, alacağını alamamış, çekini ödeyememiş, tam bu karışıklıkta çıkmaya çalışırken al sana aranman başlamış, cezaevi yolu. Sen borcunu ödemeye çalışırken, kaçak yaşamaya başlamıssın elin kolun bağlanmış. borçlular bir yandan arıyor bir yandan devlet arıyor tam bir çıkmaz. Birde çuluk çocuk varsa onları düşün ayrı kal.Tamam adam borcunu ödesin kul hakkı ama bu ülkede cezaevine gitmeyi en son hak eden insanlar bence. Çözüm ceza evi olmamalı. Adam cezaevinde borcunu devlete ödüyor, alacaklıya hiçbir faydası yok zararı var bence. TUTUKLU İKEN FIRSATLARI NASIL DEĞERLENDİRİP BORÇ ÖDENİR. Devletin ve yasanın bu durumu düzeltip hapis cezasını çok acele kaldırması gerekiyor. Yoksa hergün birçok yuvalar dağılıyor.İNtaharlar, geleceği karanlık çocuklarımız gençlerimiz. İnsanın içi sızlıyor. Sayın devlet büyükleri duyun bu insanların sesini. HİÇ KİMSENİN BORCUNDAN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ. ZİRA İNSAN ÖLDÜRENLER ÖZGÜRCE DOLAŞIRKEN...

Adsız dedi ki...

eşim 23 ocak 2011 tarihinde tutuklandı.fakat yasaya başvurmuştu yinede 3 dosyadan hakkında kesinleşmiş karar var avukatımızın söylediği bazı hakimler bu yasayı tanımıyormuş böyle birşey gerçekten varmı biz şimdi ne yapmalıyız. AZAT...

Adsız dedi ki...

Karşılıksız çekten dolayı hakkımda tutuklanma var ne yapabilirim..

ilayda akman dedi ki...

adam bir çekten amenna..velakin çek yaprağının tamamını kullanmış..hiç bir tanesini ödemediği gibi malın da eger ki faturası eksk kesildiyse vay haline kötünün karşısında kim durur..minareyi çalan kılıfını hazırlar..tabir tefe tüfe koyanlar dahi var.
bu çeke inanıp mal veren t.c. vatandaşının hakkını kim savunacak..bu şahıslar gerçek mağdurlar..
devlet alacağı senet siz ve çeksiz alacağına mal beyanın dan hapis yatırmadı mı..devlete v ergisini verenin elini kolunu bağlamayın lütfen...

ilayda akman dedi ki...

gerçek mağdurun sesi çıkmıyor...canı yanmış tabi sesi çıkmıyor..
kurdun dişine kan bulaşmış tabi ki her yere saldırıyor..eğer böyle bir yasa çıkarsa yazıklar olsun devlete...vergisini veren vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum..

ilayda akman dedi ki...

adam bir çekten amenna..velakin çek yaprağının tamamını kullanmış..hiç bir tanesini ödemediği gibi malın da eger ki faturası eksk kesildiyse vay haline kötünün karşısında kim durur..minareyi çalan kılıfını hazırlar..tabir tefe tüfe koyanlar dahi var.
bu çeke inanıp mal veren t.c. vatandaşının hakkını kim savunacak..bu şahıslar gerçek mağdurlar..
devlet alacağı senet siz ve çeksiz alacağına mal beyanın dan hapis yatırmadı mı..devlete v ergisini verenin elini kolunu bağlamayın lütfen...

Adsız dedi ki...

karadeniz1; bunlar şimdi elini kolunu sallaya sallaya gezecekler kimse bişey diyemeyecek, biz mağdurlarda kös kös oturup onların bize alysı bakışlarını izleyeceğiz... nerde adalet

Adsız dedi ki...

cek de son durum nedir arkadaş lar

Nihat dedi ki...

Nihat33 taahhüt ihallınden dolayı adım tutuklama çıkmış daha önce aynı borçtan 68 gun yatmama ramen tekrardan tutuklama ve verdıgın pararıda görmezden gelıp tekrar anaparanın ıkı katını istıyor verdıgım pararlar hariç

Nihat dedi ki...

taahhüt ihlallerı içinde bı yasa varmı

Adsız dedi ki...

Çekini ödeyemeyip suçlu durumuna düşenlerin büyük çoğunluğun krizden ve alacağını alamadığından bu duruma düştüğünü biliyorum.Piyasada herkesin bir itibarı var ,çeki dönen kişi mal alamaz iş yapamaz.Maksat burda kötü niyetlileri ayıklamak.Bunun esas sorumlusu bankalar.Çeki dönmüş kişiye tekrar çek karnesi verirse bunun altından kimse kalkamaz.Bankaları devlet kontrol altına alması gerekiyor.İyi niyetli insanları birde hapise atıyorsun adamın ödeyeceği varsada ödeyemiyor birde sağlığından oluyor.Hapiste bir gün geçirinde hayatın kaç bucak olduğunu görün.Herkesin çoluğu çocuğu var hapis çok yanlış bir karar.

Adsız dedi ki...

ben bir arkadaş kurbanyım güvendim kendi adıma olan çekleri imzalayıp açık olarak na verdim şu anda piyasada 400 bin tl lik karşılıksız çekim var bana sen öde dediler gücüm yetmedi mecburen evimi taşıdım çcuklarım ve ben magdurum aynı zamanda benim hiç kullanmamış oldugum 10 yapraklı çek defterim kayıptı oda onlar tarafımdan ben içraya verilmişim karşı dava actım 400 bin tl karşılıgında bana veya işyerime her hangi bir fatura ve evrak verilmedi ben ne yapabilirim bi yardımcı olursanız sevinirim

Adsız dedi ki...

çekleri kesiyorsunuz ondan sonra ödemiyorsunuz karşı tarafı madur ediyorsunuz bu hangi kitaba hangi kanuna hangi vicdana hangi şerefli insanın şerefine sığar............

Devren Kelepir Market manav Gazete ve Su bayii dedi ki...

Firmamıza ciro edilen bir çekle ilgili, keşide tarihinde bankaya başvurduğumuzda, çekin karşılığı olmadığı lakin Keşideci imzasının banka imza sirküsü üzerinde farklı olduğu veya sahte imza olduğu mevzu bahisle çeki tahsil edemeyeceğimi ve dahi yazdıramayacağımı banka görevlisi söyledi. Şimdi Keşideci ve Ciro eden firma büyük bir olasılıkla olayı biliyor.imza olayını, şimdicirocuya ve keşideciye ne gibi bir cezayi yaptırım olmaktadır. Kanunun Diğer Cezai yaptırım konusundaki 1.fıkradaki konu gibi mideğerlendirmemizlazım cezası 6 ayla 2 yıla kadar olan ?

aubout vita dedi ki...

Is için kisisel kredi ihtiyaciniz var mi? Eger ilgileniyorsaniz bu e-posta temas: kredi transferi için xavigeradloanfirm@yahoo.com. Biz% 2 oraninda kredi verir.

Adsız dedi ki...

çek tarihi 2009.bankadan çek yaprağı için ücret alabilirmiyim.

Adsız dedi ki...

slm arkadaşlar beni arkadaşım on bin tl kredi çekiverdi ama şuan ödeyemiyorum borcumuda inkar etmiyorum avukata verse yani şikayetçi olsa başım agrırmı

Adsız dedi ki...

merhaba
şirkete,a şirketinden ödeme olarak 2 kez cirolanmış tacir hamiline cirosuz çek aldık.muhasebe de ki arkadaşımız yalışlıkla çeki tahsile vermek için çekin arkasına şirket kaşesi vurmuş.çeki aldığımız şirketle bir sorun yaşanır mı? bizim şirket olarak başımız ağırır mı? acil olarak bilgi verirmisiniz..

Adsız dedi ki...

kesilen çeklerin tahsilatı banka hesabımız dışında ödeme yaparmı?yoksa sadece hasabımızdaki tutardan?

Adsız dedi ki...

Daha düzgün ve okunaklı medeni bir insan gibi yazı yazmanızı rica ediyoruz. Tabi ki 45 senedir ne için şirket açmadığımız da ortada bu ülke de şirket açmak kerhanede bakire aramak gibi saçma bir şey.

Mehmet AKIN dedi ki...

36 Yıldan bu yana resmi inşaat müteahhitliği yapmaktayım.36 yılda hiç bir çekim yazılmadı.36 yıl sonra,aldığım işlerde çeklerim yazıldı. 3 adet çeki avans olarak vermiştim.çek karşılığı olması gereken hizmet verilmedi ve faturası da kesilmedi.Söz konusu çeklerim de başka firmalara verilerek benimle ilgisi olmayan alışveriş yapılmış.Bu çeklere icra takibi başlatanları tanımıyorum ve borcum yok. bu çekler icra dairesine ibraz edilerek icra takibi yapıldı.yarın itirazın son günü icra mahkemesine başvurup çeklere icra takibi başlatanların MEŞRU MUHATABIM olmadıkları gerekçesiyle dava açıp itiraz edebilir miyim?Verilecek yanıtlar için çok teşekkür ederim...

Unknown dedi ki...

Çek yazıyorsan o çekin parasını toprağa göm günü gelince öde çek yüzünden yuvalar dağıldı


Unknown dedi ki...

Ülkeyi terket

Unknown dedi ki...

Karşılığı para olarak kenarda yoksa çek yazmamalısın

Unknown dedi ki...

Tabiki

Unknown dedi ki...

Ülkeyi terket

Mustafa Bolukbasoglu dedi ki...

Slm arkadaşlar biri geldi benim iş makinamı satın aldı ve bana karşılıksız çek verdi makinamda gitti ben bu Çek'i avkata

Mustafa Bolukbasoglu dedi ki...

Lütfen cevap yazın ne yapmalıyım

Bekir SOLMAZGÜL dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Mehmet dedi ki...

Ben yaptığım işkarşılıgında çek aldım ve
Bunu ciroederek malzeme aldım şimdi
Çek ödenmiyor ben ciro etigim için bana
Senöde diyorlar neyapmalıyım